Në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

Politika e privatësisë

Njoftimi i privatësisë për njerëzit Mbështetja Bawso

Bawso është e përkushtuar t'i trajtojë me respekt dhe ta mbajë të sigurt informacionin që ndani me ne dhe çdo informacion që marrim rreth jush nga burime të tjera.

Ky njoftim ju tregon se çfarë bën Bawso me informacionin që mbajmë për ju nëse po merrni mbështetje nga ne.

1. Ku marrim informacione për ju

Ne marrim informacione për ju në mënyrat e mëposhtme:

 1. Kur na jepni informacion direkt ose na kontaktoni. Ne sigurojmë që ai të mbahet i sigurt gjatë gjithë kohës
 2. Kur na jepet informacion për ju në mënyrë indirekte, p.sh. referime në shërbimet e Bawso ose duke punuar ngushtë me agjenci të tjera që po punojnë gjithashtu me ju. Informacioni juaj do të ndahet me ne nga këto organizata vetëm nëse ju u keni dhënë atyre lejen për të ndarë atë informacion.

2. Çfarë të dhënash personale kemi dhe si i përdorim ato

Ne do të kemi informacionin e mëposhtëm:

 • Emri juaj
 • Detajet tuaja të kontaktit, duke përfshirë adresën, adresën e emailit dhe numrin e telefonit
 • Data juaj e lindjes
 • Numri i Sigurimeve Kombëtare
 • Detaje për një kontakt urgjent ose të afërm
 • Informacion mbi monitorimin e barazive
 • Historia e dosjeve penale
 • Vlerësimi i rrezikut i përfunduar nga Bawso dhe agjenci të tjera
 • Detajet e çdo fëmije
 • Informacione për familjen tuaj
 • Detaje të njerëzve që mund të jenë rrezik për ju
 • Informacion mbi arsimin, trajnimin dhe punësimin – çfarë keni bërë dhe çfarë dëshironi të bëni
 • Dëshmi identifikimi
 • Informacion rreth çdo mbështetjeje që ju nevojitet dhe mbështetjes që ne ofrojmë për ju
 • Detajet financiare
 • Marrëveshja juaj e banimit dhe çdo rregull shtëpie
 • Çdo paralajmërim ose njoftim zyrtar që mund të keni marrë
 • Informacion në lidhje me shëndetin tuaj
 • Pamje fotografike.

3. Ne do të përdorim informacionin që mbledhim

 • Ju mbështesim në mënyrë të sigurt dhe në mënyrën më të mirë që mundemi
 • Monitoroni dhe raportoni për arritjet tuaja
 • Raportoni tek financuesit
 • Planifikoni dhe menaxhoni organizatën
 • Hulumtoni për të përmirësuar mënyrën se si i mbështesim njerëzit
 • Mbroni ju dhe të tjerët
 • Jepni studime të rasteve për t'u përdorur nga jashtë (ne do t'i anonimizojmë ose do të kërkojmë leje specifike).

4. Si e ndajmë informacionin tuaj brenda Bawso

Ne do të ndajmë informacionin tuaj brenda Bawso në:

 • Sigurohuni që kushdo që mund t'ju mbështesë të ketë akses në informacionin tuaj
 • Për menaxherët e linjës, menaxhmentin e lartë dhe Ekipin tonë të Monitorimit dhe Vlerësimit për të kontrolluar cilësinë e mbështetjes që po merrni
 • Për t'ju ndihmuar të mbani ju dhe të tjerët të sigurt.

5. Si e ndajmë informacionin tuaj jashtë Bawso

Ne do të ndajmë informacionin tuaj me agjencitë jashtë Bawso për:

 • Mbroni ju dhe të tjerët
 • Sigurohuni që ne jemi duke punuar së bashku me agjenci të tjera që mund t'ju mbështesin
 • Pajtohuni me kërkesat e financuesve, duke përfshirë monitorimin
 • Ndihmoni autoritetet lokale dhe qeverinë e Uellsit për qëllime kërkimore dhe statistikore.
 • Promovoni Bawso dhe punën me njerëz të tjerë si media, publiku, financues të mundshëm (ne do ta anonimizojmë këtë ose do të kërkojmë leje specifike).
 • U mundësojmë organeve rregullatore dhe financuesve të auditojnë shërbimet tona për t'u siguruar që mbështetja jonë përmbush standardet e duhura.

6. Si i mbajmë të sigurta të dhënat tuaja dhe kush ka akses

Ne i mbajmë të dhënat tuaja në version dixhital dhe/ose në letër.

 • Të dhënat në letër: Këto mbahen në vende të sigurta brenda zyrave ose projekteve tona.
 • Të dhënat dixhitale: Ne gjithmonë do të sigurohemi që të kemi kontrolle teknike në vend. Kjo përfshin sigurimin që rrjeti ynë mbrohet dhe monitorohet në mënyrë rutinore. Ne do t'i ruajmë të gjitha informacionet tuaja personale në serverët tanë të sigurt të mbrojtur me fjalëkalim dhe të mbrojtur nga muri i zjarrit. Kjo mund të përfshijë shërbimet e ruajtjes së të dhënave të ofruara në Cloud, të cilat gjithashtu plotësojnë masat e duhura të sigurisë.

Bawso përdor sistemin e menaxhimit të rasteve të abuzimit në familje Modus, i cili është i koduar dhe ka kornizë shtesë sigurie që ofron mbrojtje shtesë.

Në disa zona të autoriteteve lokale, neve na kërkohet nga kontrata / komisionerët / autoritetet vendore që të ruajmë të dhënat tuaja në baza të të dhënave të jashtme për shembull; PARIS, AIDOS, MST dhe PANCONNECT.

Mund të na duhet t'i zbulojmë të dhënat tuaja, nëse kërkohet, policisë, organeve rregullatore ose këshilltarëve ligjorë.

7. Mbajtja e informacionit tuaj të përditësuar

Informacioni juaj do të përditësohet gjatë gjithë mbështetjes suaj.

8. Të drejtat tuaja në lidhje me informacionin që ne mbajmë

E drejta e aksesit: Ju keni të drejtë të kërkoni qasje në informacionin që ne mbajmë për ju. Ne do të synojmë t'ju japim këtë akses sa më shpejt të jetë e mundur, por maksimumi brenda një muaji. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr çdo informacion të Palës së Tretë.

E drejta e fshirjes: Ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja për 7 vjet pasi të kemi përfunduar mbështetjen për ju. Në disa raste, legjislacioni ose kërkesat e kontratës na kërkohet t'i mbajmë të dhënat tuaja për më gjatë.

9. Baza e ligjshme për përpunim

Rregullorja e Përgjithshme e Mbretërisë së Bashkuar për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) kërkon që Bawso të deklarojë bazën ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale.

Bawso përpunon të dhënat tuaja sipas kushteve të ligjshme të përpunimit:

 • "Përpunimi është i nevojshëm ... në interes të publikut .... dhe kontrolluesi i të dhënave beson se ka nevojë për shërbimin"
 • “Përpunimi është i nevojshëm…. për shkak të interesit të konsiderueshëm publik … dhe ka masa mbrojtëse të përshtatshme.'
 • Përpunimi është i nevojshëm për…. ……ofrimi i sistemeve dhe shërbimeve të kujdesit shëndetësor ose social ……'

10. Ankesat ose problemet

Nëse keni ndonjë shqetësim në lidhje me mënyrën se si po i trajtojmë të dhënat tuaja, ju lutemi njoftoni punonjësin tuaj mbështetës ose një anëtar tjetër të stafit të Bawso dhe ne do t'i hetojmë shqetësimet tuaja në përputhje me Politikën tonë të Ankesave.

Ju gjithashtu mund të kontaktoni Shefin e Sigurimit të Cilësisë dhe Pajtueshmërisë

Bawso
Njësia 4, Kalaja Sovrane,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF
Tel: 02920644633
Email: Dataprotection@bawso.org.uk

Nëse nuk jeni të kënaqur me përgjigjen ndaj ankesës suaj, mund të kontaktoni Zyrën e Komisionerit të Informacionit: www.ico.org.uk

11. Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Kjo politikë do të rishikohet çdo vit ose kur ka ndryshime.