Në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë

Kushtet e Përdorimit

Kushtet e përdorimit dhe privatësia e faqes në internet

"Ne" dhe "Ynët" më poshtë i referohen "Bawso" dhe kujtdo në punësimin tonë ose që punon në emrin tonë.

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të lidhur me termat dhe kushtet e përdorimit dhe deklaratën tonë të privatësisë të përcaktuar më poshtë.

Termat dhe Kushtet

1. Qasja në faqen e internetit dhe përmbajtjen

Informacioni i dhënë në këtë faqe interneti nuk është në asnjë mënyrë një ftesë ose rekomandim për të blerë ndonjë produkt ose shërbim të paraqitur dhe ju duhet të kërkoni këshillën e duhur të pavarur.

Ne do të përpiqemi të lejojmë akses të pandërprerë në këtë faqe interneti, por qasja në secilën prej kësaj faqeje interneti mund të pezullohet, kufizohet ose ndërpritet në çdo kohë.

Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të tjera të internetit në të cilat kjo faqe interneti ka lidhje.

2. Pronësia Intelektuale

E drejta e autorit në përmbajtjen e kësaj faqeje interneti, dizajni, teksti dhe grafikët, si dhe përzgjedhja dhe rregullimi i tyre na përkasin neve ose ofruesve të këtij informacioni. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë nga ky material nuk mund të riprodhohet ose rishpërndahet pa lejen tonë me shkrim. Megjithatë, ju mund të shkarkoni ose printoni një kopje të vetme për shikimin tuaj jokomercial jashtë linje.

Emrat e produkteve dhe kompanive të përmendura në këtë faqe interneti mund të jenë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të pronarëve të tyre përkatës.

3. Përjashtimet e përgjegjësisë

Në masën e lejuar nga ligji në fuqi, ne mohojmë të gjitha garancitë dhe përfaqësimet (qofshin të shprehura apo të nënkuptuara) në lidhje me saktësinë e çdo informacioni të përmbajtur në këtë faqe interneti. Ne nuk garantojmë se kjo faqe interneti do të jetë pa gabime dhe as nuk do të pranojë përgjegjësi për ndonjë gabim ose lëshim.

Për shkak të natyrës së transmetimit elektronik të të dhënave përmes internetit dhe numrit të përdoruesve nga të cilët të dhënat postohen në këtë faqe interneti, çdo përgjegjësi që mund të kemi për çdo humbje ose pretendim që rrjedh nga pamundësia për të hyrë në këtë faqe interneti, ose nga ndonjë përdorimi i kësaj faqe interneti ose mbështetja në të dhënat e transmetuara duke përdorur këtë faqe interneti, përjashtohet në masën më të plotë të lejuar me ligj. Në asnjë rast ne nuk do të jemi përgjegjës për çdo humbje të fitimit, të ardhurave, emrit të mirë, mundësive, biznesit, kursimeve të parashikuara ose humbje të tjera të tërthorta ose rrjedhimore të çfarëdo lloji në kontratë, dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën) ose ndryshe që rrjedhin nga përdorimi i kësaj faqeje interneti. përveç rasteve kur një përgjegjësi e tillë nuk mund të përjashtohet me ligj.

Ne nuk japim asnjë garanci se kjo faqe interneti është pa viruse ose ndonjë gjë tjetër që mund të ketë një efekt të dëmshëm në çdo teknologji.

Të gjitha lidhjet e vëna në dispozicion ofrohen si lehtësi për përdoruesit tanë. Ne nuk kemi kontroll, nuk ushtrojmë asnjë përgjegjësi dhe nuk bëjmë asnjë përfaqësim në lidhje me saktësinë ose ndonjë aspekt tjetër të përmbajtjes/informacionit të gjetur ose të përdorur në vizitën e ndonjë faqeje interneti të palëve të treta. Sigurimi i një lidhjeje në një faqe interneti të palëve të treta nuk duhet të konsiderohet si një miratim i shprehur ose i nënkuptuar nga ne i çdo përmbajtje/informacioni, produkti/shërbimi që mund të jetë i disponueshëm për ju ose nëpërmjet palës së tretë.

5. Ligji në fuqi

Këto terma dhe kushte rregullohen dhe do të interpretohen në përputhje me ligjet angleze dhe të Uellsit. Çdo mosmarrëveshje do t'i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave angleze dhe të Uellsit.

Deklarata e privatësisë së faqes së internetit Kjo deklaratë e privatësisë zbatohet për uebsajtin(et) e Bawso në www.bawso.org.uk Ne e marrim seriozisht privatësinë e të dhënave personale. Kjo politikë e privatësisë mbulon mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin tjetër të të dhënave personale sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave 2016/679 dhe Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave 2018, për të cilin qëllim kontrolluesi i të dhënave është Bawso. Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni këtë politikë të privatësisë dhe zbatimin e saj për ju. Ne jemi të regjistruar në Zyrën e Komisionerit të Informacionit për këtë qëllim.

6. Informacioni që mbledhim

Ne do të mbledhim të dhëna personale në uebsajtin tonë të mësipërm vetëm nëse ato na janë dhënë drejtpërdrejt nga ju përdoruesi dhe për këtë arsye janë dhënë nga ju me pëlqimin tuaj. Ne përdorim gjithashtu mjete analitike dhe statistikore që monitorojnë detajet e vizitave tuaja në faqen tonë të internetit dhe burimet që ju aksesoni, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të dhënat e trafikut, të dhënat e vendndodhjes, blogjet dhe të dhënat e tjera të komunikimit (por këto të dhëna nuk do t'ju identifikojnë personalisht ).

Informacioni juaj i pagesës (p.sh. detajet e kartës së kreditit) i dhënë nëse bëni një donacion nëpërmjet faqes sonë të internetit, nuk merret ose ruhet nga ne. Ky informacion përpunohet në mënyrë të sigurt dhe private nga përpunuesit e pagesave të palëve të treta që ne përdorim. Ne nuk do të kemi akses në atë informacion në asnjë moment. Ne mund t'i ndajmë të dhënat tuaja personale me përpunuesit tanë të pagesave, por vetëm për qëllimin e përfundimit të transaksionit përkatës të pagesës. Përpunuesve të tillë të pagesave u ndalohet përdorimi i të dhënave tuaja personale, me përjashtim të ofrimit të këtyre shërbimeve të nevojshme të pagesave për ne, dhe atyre u kërkohet të ruajnë konfidencialitetin e të dhënave tuaja personale dhe informacionit të pagesës.

7. Përdorimi, ruajtja dhe zbulimi i informacionit tuaj

Ne mund t'i mbajmë dhe përpunojmë këto të dhëna personale në përputhje me Aktin e Mbrojtjes së të Dhënave 2018, por ne nuk do t'i transferojmë, ndajmë, shesim, marrim me qira ose japim me qira të dhënat tuaja personale palëve të treta

Informacioni që mbledhim dhe ruajmë në lidhje me ju përdoret kryesisht për të na mundësuar t'ju ofrojmë shërbimet tona. Përveç kësaj, ne mund të përdorim informacionin për qëllime, duke përfshirë sa vijon:

Për t'ju ofruar informacionin e kërkuar nga ne, në lidhje me shërbimet tona. Për të ofruar informacione për shërbime të tjera që ne mendojmë se mund të jenë me interes për ju, ku ju keni pranuar të merrni një informacion të tillë;

Për të përmbushur angazhimet tona kontraktuale, nëse ka, ndaj jush;

Për t'ju njoftuar për çdo ndryshim në faqen tonë të internetit, të tilla si përmirësime ose ndryshime shërbimi/produkti, që mund të ndikojnë në shërbimin tonë;

Për të ndihmuar mbrojtjen nga mashtrimi dhe për të minimizuar rrezikun.

Ju lutemi kini parasysh se ne nuk i zbulojmë informacione rreth individëve të identifikueshëm palëve tona të treta, por, me raste, mund t'u ofrojmë atyre informacion të përgjithshëm statistikor për vizitorët tanë.

Si pjesë e shërbimeve që ju ofrohen, për shembull përmes faqes sonë të internetit, informacioni që na jepni mund të transferohet, por jo të ruhet në vende jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE), pasi ne përdorim hostet e serverëve të uebsajtit në distancë për të ofruar faqen e internetit dhe disa aspekte të shërbimit tonë, të cilat mund të jenë të bazuara jashtë EEA, ose të përdorin serverë të bazuar jashtë EEA - kjo është përgjithësisht natyra e të dhënave të ruajtura në "Cloud". Një transferim i të dhënave tuaja personale mund të ndodhë nëse ndonjë nga serverët tanë ndodhet në një vend jashtë EEA ose një nga ofruesit tanë të shërbimeve ndodhet në një vend jashtë ZEE. Nëse ne i transferojmë ose ruajmë të dhënat tuaja personale jashtë ZEE-së në këtë mënyrë, ne do të ndërmarrim hapa me qëllim që të sigurojmë që të drejtat tuaja të privatësisë të vazhdojnë të mbrohen, siç përshkruhet në këtë politikë të privatësisë dhe në përputhje me Aktin e Mbrojtjes së të Dhënave 1998 (2018 ). Nëse përdorni shërbimin tonë gjatë kohës që jeni jashtë ZEE-së, të dhënat tuaja personale mund të transferohen jashtë ZEE-së për t'ju ofruar këto shërbime.

Ne nuk përdorim ose zbulojmë të dhëna personale të ndjeshme, të tilla si raca, feja ose përkatësitë politike, pa pëlqimin tuaj të qartë.

Përndryshe, ne do të përpunojmë, zbulojmë ose ndajmë të dhënat tuaja personale vetëm nëse kërkohet për ta bërë këtë me ligj ose me besimin e mirë se një veprim i tillë është i nevojshëm për të përmbushur kërkesat ligjore ose procesin ligjor të shërbyer në ne ose faqen e internetit.

Ju keni të drejtë të hiqni dorë nga përpunimi ynë i të dhënave tuaja personale për qëllime marketingu duke na kontaktuar në info@bawso.org.uk

8. Siguria

Transmetimi i informacionit nëpërmjet internetit ose emailit nuk është plotësisht i sigurt. Edhe pse ne do të bëjmë çmos për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e të dhënave ndërsa ju i transmetoni ato në faqen tonë; çdo transmetim i tillë është në rrezikun tuaj. Pasi të kemi marrë të dhënat tuaja personale, ne do të përdorim procedura strikte dhe veçori sigurie për të parandaluar aksesin e paautorizuar.

Aty ku ne ju kemi dhënë (ose ku keni zgjedhur) një fjalëkalim në mënyrë që të mund të hyni në pjesë të caktuara të faqes sonë, ju jeni përgjegjës për ta mbajtur këtë fjalëkalim konfidencial. Ju duhet të zgjidhni një fjalëkalim që nuk është e lehtë për dikë që ta hamendësojë.

Ju mund të gjeni lidhje me faqet e internetit të palëve të treta në uebsajtin tonë të mësipërm. Këto faqe interneti duhet të kenë politikat e tyre të privatësisë, të cilat duhet t'i kontrolloni. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për faqet e internetit ose politikat e tyre, pasi nuk kemi asnjë kontroll mbi to.

10. Biskota

Me raste, ne mund të mbledhim informacione në lidhje me kompjuterin tuaj për shërbimet tona dhe për të ofruar informacion statistikor në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit për reklamuesit tanë. Një informacion i tillë nuk do t'ju identifikojë personalisht - janë të dhëna statistikore për vizitorët tanë dhe përdorimin e tyre të faqes sonë. Këto të dhëna statistikore nuk identifikojnë asnjë detaj personal. Në mënyrë të ngjashme, me sa më sipër, ne mund të mbledhim informacion në lidhje me përdorimin tuaj të përgjithshëm të internetit duke përdorur një skedar cookie. Kur përdoren, këto cookie shkarkohen automatikisht në kompjuterin tuaj. Ky skedar cookie ruhet në hard diskun e kompjuterit tuaj, pasi kukit përmbajnë informacione që transferohen në hard diskun e kompjuterit tuaj. Ato na ndihmojnë të përmirësojmë faqen tonë të internetit dhe shërbimin që ju ofrojmë. Të gjithë kompjuterët kanë aftësinë për të refuzuar cookies. Kjo mund të bëhet duke aktivizuar cilësimin në shfletuesin tuaj, i cili ju mundëson të refuzoni skedarët e cookies. Ju lutemi vini re se nëse zgjidhni të refuzoni cookie-t, mund të mos jeni në gjendje të hyni në pjesë të veçanta të faqes sonë të internetit.

11. Qasja në informacion

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave 2018 ju jep të drejtën për të pasur akses në informacionin e mbajtur nga ne për ju. Kjo e drejtë mund të ushtrohet nga ju në përputhje me ligjin. Nëse dëshironi të merrni detaje që kemi për ju, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet e kontaktit më poshtë:

Email në: dataprotection@bawso.org.uk
Tel: 02920644633
Shefi i Sigurimit të Cilësisë dhe Pajtueshmërisë,
Njësia 4, Kalaja Sovrane,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. Ndryshimet në këtë politikë

Ne mund ta përditësojmë këtë politikë të privatësisë në çdo kohë për të pasqyruar ndryshimet në uebsajtin(et) e mësipërme dhe komentet e klientëve. Ju lutemi rishikoni rregullisht këtë politikë të privatësisë për t'u informuar për politikën tonë aktuale të privatësisë