Cyfrannwch Nawr

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Polisi Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Cefnogaeth Pobl Bawso

Mae Bawso wedi ymrwymo i drin y wybodaeth rydych yn ei rhannu gyda ni, ac unrhyw wybodaeth a gawn amdanoch o ffynonellau eraill â pharch a’i chadw’n ddiogel.

Mae’r hysbysiad hwn yn dweud wrthych beth mae Bawso yn ei wneud â’r wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch os ydych yn cael cymorth gennym ni.

1. Lle cawn wybodaeth amdanoch

Rydym yn cael gwybodaeth amdanoch yn y ffyrdd canlynol:

 1. Pan fyddwch yn rhoi gwybodaeth i ni yn uniongyrchol neu'n cysylltu â ni. Rydym yn sicrhau ei fod yn cael ei gadw'n ddiogel bob amser
 2. Pan fyddwn yn cael gwybodaeth amdanoch yn anuniongyrchol, ee cyfeiriadau at wasanaethau Bawso neu weithio'n agos gydag asiantaethau eraill sydd hefyd yn gweithio gyda chi. Dim ond os rhoesoch ganiatâd iddynt rannu'r wybodaeth honno y bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu â ni gan y sefydliadau hyn.

2. Pa ddata personol sydd gennym a sut rydym yn ei ddefnyddio

Bydd gennym y wybodaeth ganlynol:

 • Eich enw
 • Eich manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn
 • Eich dyddiad geni
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Manylion cyswllt brys neu berthynas agosaf
 • Gwybodaeth monitro cydraddoldeb
 • Hanes cofnodion troseddol
 • Asesiad risg wedi'i gwblhau gan Bawso ac asiantaethau eraill
 • Manylion unrhyw blant
 • Gwybodaeth am eich teulu
 • Manylion pobl a all fod yn risg i chi
 • Gwybodaeth am addysg, hyfforddiant a chyflogaeth – beth rydych chi wedi'i wneud a beth hoffech chi ei wneud
 • Prawf adnabod
 • Gwybodaeth am unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch a'r cymorth rydym yn ei ddarparu i chi
 • Manylion ariannol
 • Eich cytundeb deiliadaeth ac unrhyw reolau tŷ
 • Unrhyw rybuddion neu hysbysiadau swyddogol y gallech fod wedi eu derbyn
 • Gwybodaeth sy'n ymwneud â'ch iechyd
 • Delweddau ffotograffig.

3. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn i

 • Eich cefnogi yn ddiogel ac yn y ffordd orau y gallwn
 • Monitro ac adrodd ar eich cyflawniadau
 • Adroddiad i gyllidwyr
 • Cynllunio a rheoli'r sefydliad
 • Ymchwil i wella'r ffordd yr ydym yn cefnogi pobl
 • Eich diogelu chi ac eraill
 • Darparwch astudiaethau achos i'w defnyddio'n allanol (byddwn yn gwneud y rhain yn ddienw neu'n gofyn am ganiatâd penodol).

4. Sut rydym yn rhannu eich gwybodaeth o fewn Bawso

Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth o fewn Bawso i:

 • Sicrhewch fod gan unrhyw un a all eich cefnogi fynediad at eich gwybodaeth
 • Ar gyfer rheolwyr llinell, uwch reolwyr a'n Tîm Monitro a Gwerthuso i wirio ansawdd y cymorth yr ydych yn ei dderbyn
 • Er mwyn helpu i'ch cadw chi ac eraill yn ddiogel.

5. Sut rydym yn rhannu eich gwybodaeth y tu allan i Bawso

Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag asiantaethau y tu allan i Bawso i:

 • Eich diogelu chi ac eraill
 • Gwnewch yn siŵr ein bod yn cydweithio ag asiantaethau eraill a allai fod yn eich cefnogi
 • Cydymffurfio â gofynion cyllidwyr, gan gynnwys monitro
 • Helpu awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru at ddibenion ymchwil ac ystadegol.
 • Hyrwyddo Bawso a’r gwaith sy’n ymwneud â phobl eraill megis y cyfryngau, y cyhoedd, cyllidwyr posibl (byddwn yn gwneud hyn yn ddienw neu’n gofyn am ganiatâd penodol).
 • Galluogi cyrff rheoleiddio a chyllidwyr i archwilio ein gwasanaethau i wneud yn siŵr bod ein cymorth yn bodloni safonau priodol.

6. Sut rydym yn cadw eich data yn ddiogel a phwy sydd â mynediad

Rydym yn cadw eich data mewn fersiwn digidol a/neu bapur.

 • Cofnodion papur: Cedwir y rhain mewn lleoliadau diogel o fewn ein swyddfeydd neu brosiectau.
 • Cofnodion digidol: Byddwn bob amser yn sicrhau bod gennym reolaethau technegol ar waith. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod ein rhwydwaith yn cael ei ddiogelu a'i fonitro'n rheolaidd. Byddwn yn storio eich holl wybodaeth bersonol ar ein gweinyddion diogel a ddiogelir gan gyfrinair a mur gwarchod. Gall hyn gynnwys gwasanaethau storio data a ddarperir yn y Cwmwl, sydd hefyd yn bodloni mesurau diogelwch priodol.

Mae Bawso's yn defnyddio system rheoli achosion cam-drin domestig Modus sydd wedi'i hamgryptio ac sydd â fframwaith diogelwch ychwanegol sy'n rhoi amddiffyniad ychwanegol.

Mewn rhai ardaloedd awdurdodau lleol, mae contract / comisiynwyr / awdurdodau lleol yn ei gwneud yn ofynnol i ni storio eich data ar gronfeydd data allanol er enghraifft; PARIS, AIDOS, MST a PANCONNECT.

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ni ddatgelu eich data, os oes angen, i’r heddlu, cyrff rheoleiddio neu gynghorwyr cyfreithiol.

7. Cadw'ch gwybodaeth yn gyfredol

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei diweddaru drwy gydol eich cefnogaeth.

8. Eich hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gennym

Hawl mynediad: Mae gennych hawl i ofyn am fynediad i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Byddwn yn anelu at roi'r mynediad hwn i chi cyn gynted â phosibl ond o fewn mis ar y mwyaf. Rydym yn cadw'r hawl i ddileu unrhyw wybodaeth Trydydd Parti.

Hawl i ddileu: Byddwn yn cadw eich data am 7 mlynedd ar ôl i ni orffen cefnogi chi. Mewn rhai achosion, mae gofynion deddfwriaeth neu gontract yn ei gwneud yn ofynnol i ni gadw eich data am gyfnod hwy.

9. Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu

Mae Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) yn ei gwneud yn ofynnol i Bawso ddatgan y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu eich data personol.

Mae Bawso yn prosesu eich data o dan amodau prosesu cyfreithlon:

 • 'Mae prosesu yn angenrheidiol ... er budd y cyhoedd ... ac mae'r rheolydd data yn credu bod angen y gwasanaeth'
 • 'Mae angen prosesu …. oherwydd budd cyhoeddus sylweddol … ac mae mesurau diogelu priodol.'
 • Mae angen prosesu ar gyfer …. ……darparu systemau a gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol ……'

10. Cwynion neu Broblemau

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut rydym yn trin eich data rhowch wybod i'ch gweithiwr cymorth neu aelod arall o staff Bawso a byddwn yn ymchwilio i'ch pryderon yn unol â'n Polisi Cwynion.

Gallwch hefyd gysylltu â'r Pennaeth Sicrhau Ansawdd a Chydymffurfiaeth

Bawso
Uned 4, Cei Sofran,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF
Ffôn: 02920644633
E-bost: Dataprotection@bawso.org.uk

Os nad ydych yn fodlon â’r ymateb i’ch cwyn, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: www.ico.org.uk

11. Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu'n flynyddol neu pan fydd newidiadau.