K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Zásady ochrany osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre ľudí Podpora Bawso

Spoločnosť Bawso sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami, ktoré s nami zdieľate, as akýmikoľvek informáciami, ktoré o vás získame z iných zdrojov, s rešpektom a uchovávať ich v bezpečí.

Toto oznámenie vám povie, čo spoločnosť Bawso robí s informáciami, ktoré o vás uchovávame, ak od nás dostávate podporu.

1. Kde o vás získavame informácie

Informácie o vás získavame nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Keď nám poskytnete informácie priamo alebo nás kontaktujte. Zabezpečujeme, aby bola vždy v bezpečí
 2. Keď o vás dostávame informácie nepriamo, napr. odporúčania na služby Bawso alebo úzka spolupráca s inými agentúrami, ktoré s vami tiež spolupracujú. Tieto organizácie s nami budú zdieľať vaše informácie iba vtedy, ak ste im dali povolenie na zdieľanie týchto informácií.

2. Aké osobné údaje máme a ako ich používame

Budeme mať nasledujúce informácie:

 • Tvoje meno
 • Vaše kontaktné údaje vrátane adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla
 • Tvoj dátum narodenia
 • národné číslo poistenia
 • Podrobnosti o núdzovom kontakte alebo o najbližšom príbuznom
 • Informácie o monitorovaní rovnosti
 • História registra trestov
 • Posúdenie rizika dokončila spoločnosť Bawso a ďalšie agentúry
 • Podrobnosti o všetkých deťoch
 • Informácie o vašej rodine
 • Podrobnosti o ľuďoch, ktorí môžu byť pre vás rizikom
 • Informácie o vzdelávaní, odbornej príprave a zamestnaní – čo ste robili a čo by ste chceli robiť
 • Doklad o identifikácii
 • Informácie o akejkoľvek podpore, ktorú potrebujete, a podpore, ktorú vám poskytujeme
 • Finančné detaily
 • Vaša zmluva o bývaní a akýkoľvek domový poriadok
 • Akékoľvek varovania alebo oficiálne oznámenia, ktoré ste mohli dostať
 • Informácie týkajúce sa vášho zdravia
 • Fotografické obrázky.

3. Informácie, ktoré zhromažďujeme, použijeme

 • Podporte vás bezpečne a najlepším možným spôsobom
 • Sledujte svoje úspechy a podávajte správy o nich
 • Nahlásiť donorom
 • Plánovať a riadiť organizáciu
 • Výskum na zlepšenie spôsobu, akým podporujeme ľudí
 • Chráňte seba a ostatných
 • Poskytnite prípadové štúdie na externé použitie (tieto anonymizujeme alebo požiadame o osobitné povolenie).

4. Ako zdieľame vaše informácie v rámci Bawso

Vaše informácie budeme zdieľať v rámci Bawso:

 • Uistite sa, že ktokoľvek, kto vás môže podporiť, má prístup k vašim informáciám
 • Pre líniových manažérov, vrcholový manažment a náš tím pre monitorovanie a hodnotenie, aby si overili kvalitu podpory, ktorú dostávate
 • Aby sme vás aj ostatných ochránili.

5. Ako zdieľame vaše informácie mimo Bawso

Vaše informácie budeme zdieľať s agentúrami mimo Bawso, aby:

 • Chráňte seba a ostatných
 • Uistite sa, že spolupracujeme s ďalšími agentúrami, ktoré vás môžu podporovať
 • Dodržiavať požiadavky donorov vrátane monitorovania
 • Pomôžte miestnym orgánom a waleskej vláde na výskumné a štatistické účely.
 • Propagujte Bawso a prácu s inými ľuďmi, ako sú médiá, verejnosť, potenciálni donori (toto budeme anonymizovať alebo si vyžiadame osobitné povolenie).
 • Umožnite regulačným orgánom a donorom kontrolovať naše služby, aby ste sa uistili, že naša podpora spĺňa príslušné štandardy.

6. Ako uchovávame vaše údaje v bezpečí a kto k nim má prístup

Vaše údaje uchovávame v digitálnej a/alebo papierovej verzii.

 • Papierové záznamy: Tieto sú uložené na zabezpečených miestach v rámci našich kancelárií alebo projektov.
 • Digitálne záznamy: Vždy zabezpečíme, aby sme mali zavedené technické kontroly. To zahŕňa zabezpečenie ochrany našej siete a jej pravidelného monitorovania. Všetky vaše osobné údaje budeme uchovávať na našich zabezpečených serveroch chránených heslom a firewallom. To môže zahŕňať služby ukladania údajov poskytované v Cloude, ktoré tiež spĺňajú príslušné bezpečnostné opatrenia.

Bawso používa systém správy prípadov domáceho zneužívania Modus, ktorý je šifrovaný a má dodatočný bezpečnostný rámec, ktorý poskytuje dodatočnú ochranu.

V niektorých oblastiach miestnych úradov sme povinní na základe zmluvy / komisárov / miestnych úradov uchovávať vaše údaje napríklad v externých databázach; PARÍŽ, AIDOS, MST a PANCONNECT.

Možno budeme musieť poskytnúť vaše údaje, ak to bude potrebné, polícii, regulačným orgánom alebo právnym poradcom.

7. Udržiavanie aktuálnych informácií

Vaše informácie budú aktualizované počas celej vašej podpory.

8. Vaše práva vo vzťahu k informáciám, ktoré uchovávame

Právo na prístup: Máte právo požiadať o prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame. Budeme sa snažiť poskytnúť vám tento prístup čo najskôr, ale maximálne do mesiaca. Vyhradzujeme si právo odstrániť akékoľvek informácie tretích strán.

Právo na vymazanie: Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 7 rokov od ukončenia podpory. V niektorých prípadoch od nás vyžaduje legislatíva alebo zmluvné požiadavky, aby sme uchovávali vaše údaje dlhšie.

9. Zákonný základ spracúvania

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov Spojeného kráľovstva (GDPR) vyžaduje, aby spoločnosť Bawso uviedla zákonný základ pre spracovanie vašich osobných údajov.

Bawso spracúva vaše údaje za zákonných podmienok spracovania:

 • „Spracovanie je nevyhnutné... vo verejnom záujme... a správca údajov sa domnieva, že služba je potrebná“
 • „Spracovanie je potrebné... z dôvodu podstatného verejného záujmu... a existujú primerané záruky.“
 • Spracovanie je potrebné pre .... ……poskytovanie systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti ……“

10. Sťažnosti alebo problémy

Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi, informujte o tom svojho pracovníka podpory alebo iného zamestnanca spoločnosti Bawso a my vaše obavy prešetríme v súlade s našimi Zásadami sťažností.

Môžete tiež kontaktovať vedúceho oddelenia zabezpečenia kvality a dodržiavania predpisov

Bawso
Jednotka 4, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF
Tel: 02920644633
Email: Dataprotection@bawso.org.uk

Ak nie ste spokojní s odpoveďou na vašu sťažnosť, môžete sa obrátiť na Úrad pre informácie: www.ico.org.uk

11. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady budú revidované každý rok alebo keď dôjde k zmenám.