Cyfrannwch Nawr

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Telerau Defnyddio

Telerau Defnyddio a Phreifatrwydd y Wefan

Mae “Ni” ac “Ein” isod yn cyfeirio at “Bawso” ac unrhyw un yn ein cyflogaeth neu’n gweithio ar ein rhan.

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan delerau ac amodau defnyddio a’n datganiad preifatrwydd a nodir isod.

Telerau ac Amodau

1. Mynediad i'r wefan a'r cynnwys

Nid yw'r wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon mewn unrhyw fodd yn wahoddiad nac yn argymhelliad i brynu unrhyw gynnyrch neu wasanaethau dan sylw a dylech geisio cyngor annibynnol priodol.

Byddwn yn ymdrechu i ganiatáu mynediad di-dor i'r wefan hon, ond gall mynediad naill neu'r llall o'r wefan hon gael ei atal, ei gyfyngu neu ei derfynu ar unrhyw adeg.

Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefannau eraill y mae gan y wefan hon ddolenni iddynt.

2. Eiddo Deallusol

Mae'r hawlfraint yng nghynnwys y wefan hon, y dyluniad, y testun a'r graffeg, a'u dewis a'u trefniant yn perthyn i ni neu ddarparwyr gwybodaeth o'r fath. Cedwir pob hawl. Ni cheir atgynhyrchu nac ailddosbarthu unrhyw ran o'r deunydd hwn heb ein caniatâd ysgrifenedig. Fodd bynnag, gallwch lawrlwytho neu argraffu copi sengl ar gyfer eich gwylio all-lein anfasnachol eich hun.

Gall enwau cynnyrch a chwmnïau a grybwyllir ar y wefan hon fod yn nodau masnach neu'n nodau masnach cofrestredig eu perchnogion priodol.

3. Eithriadau o atebolrwydd

I'r graddau a ganiateir gan gyfraith berthnasol, rydym yn ymwadu â phob gwarant a sylw (boed yn ddatganedig neu'n oblygedig) ynghylch cywirdeb unrhyw wybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon. Nid ydym yn gwarantu y bydd y wefan hon yn ddi-fai ac ni fydd ychwaith yn derbyn atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau.

Oherwydd natur trosglwyddo data yn electronig dros y rhyngrwyd, a nifer y defnyddwyr sy’n postio data ar y wefan hon, bydd unrhyw atebolrwydd a allai fod gennym am unrhyw golledion neu hawliadau sy’n deillio o anallu i gael mynediad i’r wefan hon, neu o unrhyw un. defnydd o'r wefan hon neu ddibyniaeth ar y data a drosglwyddir gan ddefnyddio'r wefan hon, wedi'i eithrio i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith. Ni fyddwn mewn unrhyw achos yn atebol am unrhyw golled mewn elw, refeniw, ewyllys da, cyfle, busnes, arbedion a ragwelir neu golled anuniongyrchol neu ganlyniadol arall o unrhyw fath mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu fel arall yn deillio o ddefnyddio'r wefan hon, ac eithrio lle na ellir eithrio atebolrwydd o'r fath yn ôl y gyfraith.

Nid ydym yn rhoi unrhyw warant bod y wefan hon yn rhydd rhag firysau neu unrhyw beth arall a allai gael effaith niweidiol ar unrhyw dechnoleg.

Mae'r holl ddolenni sydd ar gael yn cael eu darparu er hwylustod i'n defnyddwyr. Nid oes gennym unrhyw reolaeth, nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb ac nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau ynghylch cywirdeb nac unrhyw agwedd arall ar y cynnwys/gwybodaeth a ganfyddir neu a ddefnyddir wrth ymweld ag unrhyw un o wefannau trydydd parti. Ni ddylai darparu dolen i wefan trydydd parti gael ei ystyried yn gymeradwyaeth bendant neu oblygedig gennym ni o unrhyw gynnwys/gwybodaeth, cynhyrchion/gwasanaethau a allai fod ar gael i chi, neu drwy’r trydydd parti.

5. Cyfraith lywodraethol

Mae’r telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu gan ac i’w dehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Datganiad Preifatrwydd Gwefan Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefan(nau) Bawso yn www.bawso.org.uk Rydym yn cymryd preifatrwydd data personol o ddifrif. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn ymdrin â chasglu, prosesu a defnydd arall o ddata personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016/679 a Deddf Diogelu Data 2018, a’r diben hwnnw yw’r rheolydd data Bawso. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i’r polisi preifatrwydd hwn a’i gymhwysiad i chi. Rydym wedi cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth at y diben hwn.

6. Gwybodaeth a gasglwn

Byddwn yn casglu data personol ar ein gwefan(nau) uchod dim ond os yw’n cael ei ddarparu’n uniongyrchol i ni gennych chi’r defnyddiwr ac felly wedi’i ddarparu gennych chi gyda’ch caniatâd. Rydym hefyd yn defnyddio offer dadansoddol ac ystadegol sy'n monitro manylion eich ymweliadau â'n gwefan a'r adnoddau yr ydych yn eu cyrchu, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddata traffig, data lleoliad, blogiau gwe a data cyfathrebu arall (ond ni fyddai'r data hwn yn eich adnabod chi'n bersonol ).

Nid yw eich gwybodaeth talu (e.e. manylion cerdyn credyd) a ddarperir os byddwch yn gwneud rhodd drwy ein gwefan yn cael ei derbyn na'i storio gennym ni. Mae’r wybodaeth honno’n cael ei phrosesu’n ddiogel ac yn breifat gan y proseswyr taliadau trydydd parti a ddefnyddiwn. Ni fydd gennym fynediad at y wybodaeth honno ar unrhyw adeg. Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich data personol â’n proseswyr taliadau, ond dim ond at ddiben cwblhau’r trafodiad talu perthnasol. Mae proseswyr taliadau o'r fath wedi'u gwahardd rhag defnyddio'ch data personol, ac eithrio i ddarparu'r gwasanaethau talu angenrheidiol hyn i ni, ac mae'n ofynnol iddynt gadw cyfrinachedd eich data personol a'ch gwybodaeth talu.

7. Defnyddio, storio a datgelu eich gwybodaeth

Mae’n bosibl y byddwn yn dal ac yn prosesu’r data personol hwn yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 ond ni fyddwn yn trosglwyddo, rhannu, gwerthu, rhentu na phrydlesu eich data personol i drydydd partïon.

Mae’r wybodaeth rydym yn ei chasglu a’i storio yn ymwneud â chi yn cael ei defnyddio’n bennaf i’n galluogi ni i ddarparu ein gwasanaethau i chi. Yn ogystal, efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth at ddibenion sy’n cynnwys y canlynol:

I ddarparu gwybodaeth y gofynnir amdani gennym ni, sy'n ymwneud â'n gwasanaethau. I ddarparu gwybodaeth am wasanaethau eraill y teimlwn y gallent fod o ddiddordeb i chi, lle rydych wedi cydsynio i dderbyn gwybodaeth o’r fath;

I gyflawni ein hymrwymiadau cytundebol, os o gwbl, i chi;

Rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i’n gwefan, megis gwelliannau neu newidiadau i wasanaethau/cynnyrch, a allai effeithio ar ein gwasanaeth;

Cynorthwyo i ddiogelu rhag twyll a lleihau risg.

Sylwer nad ydym yn datgelu gwybodaeth am unigolion adnabyddadwy i'n trydydd parti ond efallai y byddwn, o bryd i'w gilydd, yn rhoi gwybodaeth ystadegol gyfanredol iddynt am ein hymwelwyr.

Fel rhan o'r gwasanaethau a gynigir i chi, er enghraifft trwy ein gwefan, mae'n bosibl y bydd y wybodaeth a roddwch i ni yn cael ei throsglwyddo i, ond nid ei storio, mewn gwledydd y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) gan ein bod yn defnyddio gweinyddwyr gwefannau o bell i ddarparu y wefan a rhai agweddau ar ein gwasanaeth, a all fod wedi’u lleoli y tu allan i’r AEE, neu’n defnyddio gweinyddion sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r AEE – dyma natur y data sy’n cael ei storio yn “y Cwmwl” yn gyffredinol. Mae’n bosibl y bydd eich data personol yn cael ei drosglwyddo os bydd unrhyw un o’n gweinyddion wedi’u lleoli mewn gwlad y tu allan i’r AEE neu os yw un o’n darparwyr gwasanaeth wedi’i leoli mewn gwlad y tu allan i’r AEE. Os byddwn yn trosglwyddo neu’n storio eich data personol y tu allan i’r AEE yn y modd hwn, byddwn yn cymryd camau gyda’r nod o sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn parhau i gael eu diogelu, fel yr amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 (2018). ). Os byddwch yn defnyddio ein gwasanaeth tra’ch bod y tu allan i’r AEE, mae’n bosibl y caiff eich data personol ei drosglwyddo y tu allan i’r AEE er mwyn darparu’r gwasanaethau hyn i chi.

Nid ydym yn defnyddio nac yn datgelu data personol sensitif, megis hil, crefydd, neu gysylltiadau gwleidyddol, heb eich caniatâd penodol.

Fel arall, byddwn yn prosesu, datgelu neu rannu eich data personol dim ond os yw'n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith neu gyda'r gred ddidwyll bod angen gweithredu o'r fath i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu'r broses gyfreithiol a gyflwynir i ni neu'r wefan.

Mae gennych yr hawl i optio allan o’n prosesu eich data personol at ddibenion marchnata drwy gysylltu â ni yn info@bawso.org.uk

8. Diogelwch

Nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y Rhyngrwyd neu e-bost yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch data tra byddwch yn ei drosglwyddo i'n gwefan; mae unrhyw drosglwyddiad o'r fath ar eich menter eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich data personol, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad heb awdurdod.

Lle rydym wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych wedi dewis) fel y gallwch gael mynediad i rannau penodol o'n gwefan, chi sy'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Dylech ddewis cyfrinair nad yw'n hawdd i rywun ei ddyfalu.

Efallai y byddwch yn dod o hyd i ddolenni i wefannau trydydd parti ar ein gwefan(nau) uchod. Dylai fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain, y dylech chi eu gwirio. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu gwefannau neu bolisïau o gwbl gan nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt.

10. Cwcis

O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur ar gyfer ein gwasanaethau ac i ddarparu gwybodaeth ystadegol am y defnydd o'n gwefan i'n hysbysebwyr. Ni fydd gwybodaeth o’r fath yn eich adnabod chi’n bersonol – data ystadegol ydyw am ein hymwelwyr a’u defnydd o’n gwefan. Nid yw'r data ystadegol hwn yn nodi unrhyw fanylion personol o gwbl. Yn yr un modd, i'r uchod, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich defnydd cyffredinol o'r Rhyngrwyd trwy ddefnyddio ffeil cwci. Lle cânt eu defnyddio, mae'r cwcis hyn yn cael eu llwytho i lawr i'ch cyfrifiadur yn awtomatig. Mae'r ffeil cwci hwn yn cael ei storio ar yriant caled eich cyfrifiadur, gan fod cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur. Maent yn ein helpu i wella ein gwefan a'r gwasanaeth a ddarparwn i chi. Mae gan bob cyfrifiadur y gallu i wrthod cwcis. Gellir gwneud hyn trwy actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod y cwcis. Sylwch, os byddwch yn dewis gwrthod cwcis, efallai na fyddwch yn gallu cyrchu rhannau penodol o'n gwefan.

11. Mynediad at wybodaeth

Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi’r hawl i chi gael mynediad at wybodaeth a gedwir amdanoch gennym ni. Gallwch chi arfer yr hawl hon yn unol â'r Ddeddf. Os hoffech dderbyn y manylion sydd gennym amdanoch, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

E-bostiwch at: dataprotection@bawso.org.uk
Ffôn: 02920644633
Pennaeth Sicrhau Ansawdd a Chydymffurfiaeth,
Uned 4, Cei Sofran,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. Newidiadau i'r Polisi hwn

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn unrhyw bryd i adlewyrchu newidiadau i’r wefan(nau) uchod ac adborth cwsmeriaid. Adolygwch y polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd i gael gwybod am ein polisi preifatrwydd cyfredol