Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Storïau Llafar Bawso Du a Lleiafrifoedd Ethnig (BME).

Nod prosiect Storïau Llafar Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig Bawso yw cofnodi a chadw 25 o hanesion llafar a 25 stori ddigidol (fideos 3 munud) gan ddefnyddwyr gwasanaeth Bawso yn ddigidol.

Mae’r prosiect yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (2015) ac yn hyrwyddo cydlyniant wrth gyfrannu at ddiwylliant cyfoethog Cymru a gwaith Amgueddfa Cymru.

This is a partnership project between Bawso, the National Museum Wales, and the University of South Wales’ George Ewart Evans Centre for Storytelling. It has received funding from the National Lottery Heritage Fund for a year.

Dewch i gwrdd â'r tîm sy'n gweithio ar straeon BME Bawso

Nancy Lidubwi, Rheolwr Polisi VAW Bawso

BIO

Mae Nancy Lidubwi yn gweithio i Bawso fel Rheolwr Polisi Trais yn Erbyn Menywod a hi yw arweinydd y prosiect. Fel y cyfryw, ei rôl yw cadw arolygiaeth reolaethol trwy gydol y prosiect trwy aelod penodol o staff.  

Mae hi'n gyfrifol am reoli grantiau cyffredinol, monitro ac adrodd, holl wasg y prosiect a chyhoeddusrwydd, pob agwedd ar recriwtio, rheoli a chefnogi cyfranogwyr y prosiect.  

Mae Nancy yn gyfrifol am holl ymgysylltu’r cyhoedd â’r prosiect gan gynnwys bod yn bwynt galw cyntaf ar gyfer pob ymholiad ynglŷn â’r prosiect, mae’n mynychu holl weithdai’r prosiect, cyfarfod rheoli prosiect misol ac yn darparu unrhyw hyfforddiant a chyflwyniadau cynefino penodol i BAWSO i dîm PDC.  

Mae rolau eraill yn cynnwys rheoli trefniadau cytundebol ar gyfer gwerthuso prosiectau, cydlynu grŵp llywio prosiect sy'n cynnwys cynrychiolaeth o blith y rhanddeiliaid angenrheidiol, BAWSO, a Phrifysgol De Cymru a rheoli perthnasoedd â phartneriaid prosiect.  

Mae Nancy wedi gweithio gyda Bawso mewn gwahanol rolau a oedd yn cynnwys Pennaeth Datblygu Busnes â gofal am godi arian a datblygu strategaethau i wneud yr elusen yn ariannol gynaliadwy. Bu hefyd yn gweithio fel Pennaeth hyfforddiant ac ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth lle datblygodd a chyflwynodd hyfforddiant i sefydliadau prif ffrwd ac elusennau ar drais yn erbyn menywod o safbwynt pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. Roedd y rôl hon yn cynnwys eirioli dros hawliau defnyddwyr gwasanaeth a sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'u cynnwys wrth gynllunio a gweithredu polisïau a bod eu hanghenion yn cael eu rhoi wrth wraidd y broses o ddarparu gwasanaethau. 

Mae gan Nancy radd Msc Econ mewn Economeg a Datblygiad Cymdeithasol a BA Cymdeithaseg. 


Dr Sophia Kier-Byfield, Cydymaith Prosiect Straeon Llafar Bawso, Prifysgol De Cymru

BIO

Fel ymchwilydd ôl-ddoethurol sydd â diddordeb mewn ffeministiaeth a sut y gall y celfyddydau chwyddo lleisiau a straeon cymunedau lleiafrifol, mae’n fraint cael gweithio gyda Bawso ac Amgueddfa Cymru ar y prosiect pwysig hwn. Mae gwaith rheng flaen Bawso yn unigryw yn y ffyrdd y mae’n gwasanaethu anghenion penodol cymunedau BME yng Nghymru a thu hwnt, a’r gobaith yw y bydd ymgysylltu â’r amgueddfa fel safle adrodd straeon yn animeiddio hanesion newydd am yr hyn y mae’n ei olygu i oroeswyr ddod o hyd i gartref yng Nghymru.

Fel ymchwilydd ym Mhrifysgol De Cymru, fi sy'n gyfrifol am gynllunio, trefnu a chyflwyno'r prosiect o ddydd i ddydd. Mae misoedd cyntaf y prosiect wedi cynnwys dod i adnabod fy ngweithle newydd, cydweithwyr a chyfarfod â phartneriaid y prosiect. Mae wedi bod yn bleser cwrdd â chydweithwyr o Bawso ar draws De Cymru, curaduron yn Sain Ffagan ac archifwyr Casgliad y Werin Cymru, deall eu strwythurau a’u blaenoriaethau gyda’r prosiect, a dechrau cael cynlluniau ar waith ar gyfer y gweithdai cyfranogol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth Bawso. Cynhelir gweithdai rhwng Ionawr ac Ebrill 2024.

Mae siarad â staff rheng flaen yn Bawso wedi bod yn arbennig o bwysig yn y broses hon o ymgyfarwyddo a chynllunio. Mae darganfod pa ddiwrnodau o'r wythnos sydd fwyaf cyfleus i gyfranogwyr mewn gwahanol ardaloedd, trefnu ein prosiect o amgylch gwyliau crefyddol a rhoi gofal plant yn ei le yn fanylion y gobeithiwn y bydd cyfranogiad yn fwy cyfleus a phleserus. Rwyf hefyd wedi bod yn cysylltu â phartneriaid i ddarganfod ffyrdd o wneud y gweithdai’n ddiddorol a darparu cyfleoedd i gyfranogwyr nid yn unig adrodd straeon ond hefyd arbrofi a chwarae gyda sut maent yn cael eu hadrodd a’u recordio.

Ers dechrau’r prosiect, rwyf wedi gwneud cais llwyddiannus am gymorth gan Gronfa Gweithgarwch Dinesig PDC i’n galluogi i greu adnoddau parhaus (deunyddiau addysgu a phamffled o straeon) a fydd yn helpu aelodau’r cyhoedd i barhau i ymgysylltu â’r straeon unwaith y prosiect wedi dod i ben.

Er mwyn cyflwyno’r prosiect i’r ansawdd a’r safonau moesegol uchaf, mae misoedd cyntaf fy swydd hefyd wedi cynnwys cyfnod sefydlu ym Mhrifysgol De Cymru, hyfforddiant gloywi mewn Adrodd Straeon Digidol, hyfforddiant hanes llafar gyda Casgliad y Werin Cymru, a chyflwyniad pellach i waith Bawso gan mynychu a chefnogi eu digwyddiadau cyhoeddus, megis lansiad yr Adroddiad Ymchwil Priodas dan Orfod ym Mhrifysgol De Cymru a Diwrnod y Rhuban Gwyn yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.


Yr Athro Emily Underwood-Lee

BIO

Rwy’n falch iawn o fod yn gweithio ar brosiect Bawso Oral Stories. Fy rôl yn y prosiect yw arwain ar y casgliad adrodd straeon a hanes llafar. Rwy’n gobeithio y gallwn alluogi defnyddwyr gwasanaeth Bawso i rannu’r straeon y maent wedi bod yn dweud wrthym eu bod am gael eu clywed a’u cadw.

Mae’r prosiect hwn yn datblygu ar fy nghydweithrediad parhaus gyda Bawso ac ar fy ngwaith blaenorol yn archwilio sut i alluogi lleisiau goroeswyr i gael eu clywed. Rwy’n arbennig o awyddus i feddwl sut y gallwn weithio gyda’r cymunedau y mae Bawso yn eu cefnogi i sicrhau bod eu straeon yn cael eu clywed yn y lleoedd, a chan y bobl, y mae’r storïwyr eu hunain yn teimlo bod angen iddynt wrando arnynt. Gwyddom y dylai llais goroeswyr fod yn ganolog i bolisi ac arfer a gobeithiaf y gall y prosiect hwn wneud cyfraniad tuag at ddarpariaeth wirioneddol a arweinir gan anghenion. Bydd y prosiect hwn yn galluogi straeon i gael eu rhannu fel rhan o’r casgliad cenedlaethol ac yn ein helpu i feithrin dealltwriaeth o ehangder profiadau pobl Cymru. Gwyddom hefyd y gall rhannu straeon adeiladu cysylltiad, meithrin cymuned a dealltwriaeth, a gwella lles ac rwy’n gyffrous i fod yn rhan o’r gwaith hwn gyda defnyddwyr gwasanaeth Bawso.

Mae fy ngwaith ymchwil ehangach yn canolbwyntio ar ymhelaethu ar straeon personol na chlywir fawr ddim gan bobl y gallai eu lleisiau fod wedi’u hanwybyddu ac o’r gwahaniaeth y gall clywed y straeon hyn ei wneud mewn polisi, ymarfer, a bywyd bob dydd i’r rhifwr a’r gwrandäwr. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn straeon am fam, rhyw, iechyd/salwch, a threftadaeth. Rwy’n Athro Astudiaethau Perfformio ym Mhrifysgol De Cymru, lle rwy’n Gyd-gyfarwyddwr Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans ac yn gyd-gadeirydd Rhwydwaith Ymchwil Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig, a Thrais Rhywiol Cymru. Mae fy nghyhoeddiadau diweddar yn cynnwys y llyfr a gyd-awdurwyd gan Maternal Performance: Feminist Relations (Palgrave 2021), y casgliad golygedig Mothering Performance (Routledge 2022) a rhifyn arbennig o’r cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid Storytelling, Self, Society on ‘Storytelling for Health’ ( 2019).

Taith i amgueddfeydd Cymru 

Bawso yn ymweld ag amgueddfa Llanberis yng Ngogledd Cymru ar 12 Ebrill 2024