Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Hyfforddiant

Mae Gwasanaethau Hyfforddiant Bawso yn darparu hyfforddiant mewnol i staff a gwirfoddolwyr Bawso wrth iddo geisio gwella gwasanaethau a dilyniant gyrfa. Mae ein hyfforddiant wedi’i achredu gan DPP ac yn darparu hyfforddiant allanol sydd wedi’i gynllunio i gynyddu gwybodaeth gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr yn y llywodraeth, asiantaethau statudol ac mewn sefydliadau trydydd sector. Mae Bawso yn hyfforddi staff yn yr Heddlu, Tân ac Achub, staff y GIG, meddygon teulu, gweithwyr cymdeithasol, athrawon a gweision sifil.

Mae Bawso yn darparu hyfforddiant yn y meysydd canlynol:

  • Cam-drin domestig o safbwynt du a lleiafrifol
  • Deall trais ar sail anrhydedd
  • Deall anffurfio organau cenhedlu benywod
  • Deall priodas dan orfod
  • Deall arferion diwylliannol niweidiol
  • Nodi caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl
  • Cefnogi dioddefwyr heb unrhyw hawl i arian cyhoeddus
  • Amrywiaeth ddiwylliannol – goblygiadau a gwerth

Hyfforddiant pwrpasol ac wedi'i deilwra

Rydym yn darparu hyfforddiant ar gais cwsmer. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

Cysylltwch â ni