Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

Cefnogi lleiafrifoedd ethnig yr effeithir arnynt gan drais a chamfanteisio

Yn Bawso, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyngor, gwasanaethau a chymorth i gymunedau lleiafrifoedd ethnig du ac unigolion yng Nghymru y mae cam-drin, trais a chamfanteisio yn effeithio arnynt. Mae ein tîm ymroddedig wedi bod yn darparu cymorth ymarferol ac emosiynol i ddioddefwyr BME cam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu mewn pobl, anffurfio organau cenhedlu benywod a phriodas dan orfod yng Nghymru ers dros 25 mlynedd.

Rydym yn cynnal rhaglenni sy'n cyfrannu at atal trais ac yn cefnogi mwy na 7,000 o oedolion a phlant bob blwyddyn. Rydym yn darparu llinell gymorth 24 awr am ddim, cymorth ymyrraeth mewn argyfyngau, eiriolaeth a chyngor, mynediad at gymorth a gwasanaethau statudol, gwasanaethau allgymorth a chymunedol, llety diogel mewn llochesi a thai diogel, a rhaglenni grymuso goroeswyr.

Rydym yn codi ymwybyddiaeth o bob math o drais yn erbyn menywod trwy amrywiaeth o ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd. Rydym hefyd yn gweithio i newid agweddau ymhlith cymunedau, a chynorthwyo darparwyr gwasanaethau eraill i ymateb i anghenion dioddefwyr BME.

Oes angen help arnoch chi?

Rydym ar gael 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos.

llinell gymorth 0800 731817

E-bost: helpline@bawso.org.uk