Cyfrannwch Nawr

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Gwasanaethau Bawso

Ni yw’r prif ddarparwr gwasanaethau ar gyfer unigolion a chymunedau du a lleiafrifol yng Nghymru. Dyma'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu.

Cefnogaeth Symudol

Mae Cymorth fel y bo'r Angen yn darparu cymorth sy'n ymwneud â thai i fenywod a'u teuluoedd sy'n byw yn y gymuned ac sydd mewn perygl o brofi cam-drin domestig neu gael eu hail-erledigaeth. Mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaeth eraill mae Bawso yn sicrhau bod tenantiaethau'n cael eu cynnal, a bod goroeswyr yn cael eu grymuso i sefydlu bywoliaethau cynaliadwy.

Llochesau a Tai Diogel

Mae Bawso yn darparu llochesau pwrpasol a thai diogel ledled Cymru sydd wedi’u cynllunio i ddarparu ar gyfer anghenion diwylliannol, crefyddol ac ieithyddol goroeswyr du a lleiafrifol o bob math o drais a chamdriniaeth. Mae gweithwyr allweddol wrth law i gynnig cymorth a chyngor ac i gysylltu preswylwyr â gwasanaethau eraill.

Gwasanaethau Cymunedol Allgymorth

Mae Bawso yn darparu gwasanaethau yn y gymuned gyda chymorth, cefnogaeth ac anogaeth cymunedau du a lleiafrifol ac arweinwyr ac actifyddion cymunedol yng Nghymru. Mae gweithwyr Bawso yn cefnogi dioddefwyr i reoli eu bywydau a'u cyfrifoldebau wrth nodi a

dulliau dewisol o dynnu eu hunain rhag bregusrwydd a niwed. Cânt gymorth i asesu eu hamgylchiadau eu hunain a deall pa gymorth sydd ar gael a sut i'w sicrhau. Mae Bawso hefyd yn darparu cymorth ychwanegol wedi’i deilwra i ffoaduriaid sy’n ffoi rhag cam-drin domestig o dan Gynllun Adsefydlu Pobl Agored i Niwed (VPRS) y llywodraeth.

Eiriolaeth Gymunedol

Mae Gwasanaethau Eiriolaeth Cymunedol yn mynd i’r afael â’r heriau eithriadol sy’n deillio o COVID-19 a wynebir gan fenywod du a lleiafrifoedd ethnig sy’n destun cam-drin domestig a mathau eraill o drais. Mae’n darparu ffyrdd arloesol o gysylltu â dioddefwyr ar lefel cymdogaeth, gan eu galluogi i ddatgelu eu hamgylchiadau a cheisio cymorth.

Llurguniad Organau Rhywiol Merched a Phriodas Dan Orfod

Mae gwasanaethau arbenigol Bawso ar gael i ddioddefwyr Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Priodas dan Orfod, a Thrais ar Sail Anrhydedd. Darperir hyn gan dimau rhanbarthol sy'n cwmpasu De Cymru, Cwm Taf, Gwent a Dyfed Powys. Mae gwasanaethau yn sicrhau diogelwch dioddefwyr ac yn eu harwain wrth gymryd camau llys yn erbyn cyflawnwyr. Mae Bawso hefyd yn cynghori’r llywodraeth a chyrff statudol yn eu hymatebion i ddioddefwyr a’u hymwneud â dioddefwyr.

Grymuso Merched

Mae Bawso yn darparu cyngor a chymorth penodol i wella rhagolygon a chanlyniadau cyflogaeth i ddioddefwyr cam-drin a thrais sy’n ddi-waith du a lleiafrifoedd ethnig, sy’n wynebu problemau cymhleth a lluosog a rhwystrau difrifol rhag ymuno â’r farchnad swyddi. Mae Bawso yn helpu'r unigolion hyn i baratoi ar gyfer cyflogaeth a chael mynediad iddi.

IRIS

Mae IRIS yn rhaglen hyfforddi, cefnogi ac atgyfeirio yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, sy’n dod ag ymarferwyr gofal sylfaenol ynghyd i gynyddu eu hymwybyddiaeth o’r amgylchiadau sy’n ymwneud â dioddefwyr cam-drin domestig, i adnabod dioddefwyr, a’u galluogi i ddatgelu eu hamgylchiadau. Mae IRIS yn cyfeirio unigolion at y gwasanaethau cymorth statudol a thrydydd sector hynny sydd yn y sefyllfa orau i'w helpu.

Gwasanaethau Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl

Darperir gwasanaethau cymorth a llety diogel Bawso ar Gaethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl drwy Brosiect Diogel. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Bawso i wneud y gwaith hwn yng Ngogledd Cymru. Mae masnachwyr mewn pobl yn defnyddio grym, twyll neu orfodaeth i ddenu eu dioddefwyr a'u gorfodi i gamfanteisio rhywiol masnachol neu lafur. Mae Bawso yn gweithio’n agos gyda’r Heddlu a Llu’r Ffiniau, ac, o dan adain Byddin yr Iachawdwriaeth, i gefnogi dioddefwyr sydd yn ddieithriad yn dioddef trawma eithriadol, y mae rhai ohonynt yn defnyddio’r Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol ac eraill sy’n aros y tu allan iddo.

RISE

Mae RISE yn brosiect partneriaeth rhwng Cymorth i Fenywod Caerdydd, Bawso a Llamau. Mae’n darparu un porth i gymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig a phob math o gam-drin yng Nghaerdydd. Mae Bawso yn darparu cyngor cyffredinol a llety arbenigol ar gyfer merched, merched a dynion du a lleiafrifol.

Gwasanaethau Atal

Mae Bawso bob amser yn chwilio am adnoddau i gryfhau ac ymestyn ei wasanaethau atal a gynlluniwyd i gynyddu ymwybyddiaeth a herio agweddau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol ar draws y boblogaeth.

Mae Bawso yn ceisio osgoi trais cyn iddo ddigwydd trwy hyfforddiant, ymgyrchoedd ymwybyddiaeth mewn ysgolion a'r gymuned, ac ymyriadau sydd wedi'u cynllunio i atal gweithredoedd pellach o drais ac ail-erledigaeth.

Lle mae adnoddau'n caniatáu, mae gwasanaethau cwnsela ar gael. Mae Bawso yn ceisio defnyddio pob dull posibl i newid agweddau o fewn cymunedau du a lleiafrifol at arferion diwylliannol niweidiol.

Mae achosion o drais yn erbyn menywod, trais domestig, a cham-drin rhywiol yn parhau i gynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae rhaglenni atal sydd wedi'u cynllunio i lesteirio a rhwystro'r ymddygiad hwn yn hollbwysig er mwyn osgoi cynnydd parhaus mewn gwasanaethau cymorth.