K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Podmienky používania

Podmienky používania webových stránok a ochrana osobných údajov

„My“ a „Naše“ nižšie označuje „Bawso“ a kohokoľvek, kto je v našom zamestnaní alebo pracuje v našom mene.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami používania a naším vyhlásením o ochrane osobných údajov uvedeným nižšie.

Podmienky

1. Prístup na webovú stránku a jej obsah

Informácie uvedené na tejto webovej stránke nie sú v žiadnom prípade pozvánkou alebo odporúčaním na kúpu akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré sú tu uvedené, a mali by ste vyhľadať vhodné nezávislé poradenstvo.

Budeme sa snažiť umožniť nepretržitý prístup na túto webovú stránku, ale prístup na ktorúkoľvek z týchto webových stránok môže byť kedykoľvek pozastavený, obmedzený alebo ukončený.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek iných webových stránok, na ktoré má táto stránka odkazy.

2. Duševné vlastníctvo

Autorské právo na obsah tejto webovej stránky, dizajn, text a grafiku a ich výber a usporiadanie patrí nám alebo poskytovateľom takýchto informácií. Všetky práva sú vyhradené. Žiadny z týchto materiálov sa nesmie reprodukovať ani ďalej distribuovať bez nášho písomného súhlasu. Môžete si však stiahnuť alebo vytlačiť jednu kópiu pre vlastné nekomerčné prezeranie offline.

Názvy produktov a spoločností uvedené na tejto webovej lokalite môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

3. Vylúčenia zodpovednosti

V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa zriekame všetkých záruk a vyhlásení (či už výslovných alebo implikovaných), pokiaľ ide o presnosť akýchkoľvek informácií obsiahnutých na tejto webovej lokalite. Nezaručujeme, že táto webová stránka bude bezchybná a ani nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia.

Vzhľadom na povahu elektronického prenosu údajov cez internet a počet používateľov, ktorí zverejňujú údaje na tejto webovej stránke, môžeme mať akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek straty alebo nároky vyplývajúce z nemožnosti prístupu na túto webovú stránku alebo z akýchkoľvek používanie tejto webovej stránky alebo spoliehanie sa na údaje prenášané prostredníctvom tejto webovej stránky je vylúčené v plnom rozsahu povolenom zákonom. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu zisku, výnosov, dobrého mena, príležitosti, obchodu, predpokladaných úspor alebo inú nepriamu alebo následnú stratu akéhokoľvek druhu v zmluve, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inak vyplývajúcu z používania tejto webovej stránky, okrem prípadov, keď takúto zodpovednosť nemožno vylúčiť zo zákona.

Neposkytujeme žiadnu záruku, že táto webová stránka neobsahuje vírusy alebo čokoľvek iné, čo môže mať škodlivý vplyv na akúkoľvek technológiu.

Všetky sprístupnené odkazy poskytujeme našim používateľom ako pohodlie. Nemáme kontrolu, nenesieme žiadnu zodpovednosť a nerobíme žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti alebo akéhokoľvek iného aspektu obsahu/informácií nájdených alebo použitých pri návšteve akejkoľvek webovej stránky tretích strán. Poskytnutie odkazu na webovú stránku tretej strany by sa nemalo považovať za výslovné alebo implicitné schválenie akéhokoľvek obsahu/informácií, produktov/služieb, ktoré môžu byť vám alebo prostredníctvom tretej strany dostupné.

5. Rozhodné právo

Tieto zmluvné podmienky sa riadia a majú byť vykladané v súlade s anglickým a waleským právom. Akékoľvek spory budú podliehať výlučnej jurisdikcii anglických a waleských súdov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na webovej lokalite Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webovú stránku (stránky) Bawso na adrese www.bawso.org.uk Súkromie osobných údajov berieme vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zhromažďovanie, spracovanie a iné použitie osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 a zákona o ochrane údajov z roku 2018, na tento účel je prevádzkovateľom údajov spoločnosť Bawso. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov a ich uplatňovaním na vás. Na tento účel sme registrovaní na Úrade povereníka pre informácie.

6. Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje na našej webovej stránke (stránkach) vyššie budeme zhromažďovať iba vtedy, ak nám ich poskytnete priamo vy ako používateľ, a teda ste ich poskytli s vaším súhlasom. Používame aj analytické a štatistické nástroje, ktoré monitorujú podrobnosti o vašich návštevách našej webovej stránky a zdroje, ku ktorým máte prístup, vrátane, ale nie výlučne, údajov o návštevnosti, údajov o polohe, weblogov a iných komunikačných údajov (tieto údaje vás však osobne neidentifikujú ).

Vaše platobné údaje (napr. údaje o kreditnej karte) poskytnuté v prípade, že prispejete prostredníctvom našej webovej stránky, neprijmeme ani neuložíme. Tieto informácie sú spracovávané bezpečne a súkromne spracovateľmi platieb tretích strán, ktorých používame. K týmto informáciám nebudeme mať kedykoľvek prístup. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi spracovateľmi platieb, ale iba na účely vykonania príslušnej platobnej transakcie. Takíto spracovatelia platieb majú zakázané používať vaše osobné údaje s výnimkou poskytovania týchto nevyhnutných platobných služieb pre nás a sú povinní zachovávať mlčanlivosť o vašich osobných údajoch a platobných údajoch.

7. Používanie, uchovávanie a zverejňovanie vašich informácií

Tieto osobné údaje môžeme uchovávať a spracovávať v súlade so zákonom o ochrane údajov z roku 2018, ale nebudeme ich prenášať, zdieľať, predávať, prenajímať ani prenajímať tretím stranám.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme a uchovávame, sa primárne používajú na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Okrem toho môžeme tieto informácie použiť na nasledujúce účely:

Aby sme vám poskytli informácie, ktoré od nás požadujeme a ktoré sa týkajú našich služieb. Poskytovanie informácií o iných službách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, ak ste súhlasili s prijímaním takýchto informácií;

Aby sme splnili naše prípadné zmluvné záväzky voči vám;

Aby sme vás informovali o akýchkoľvek zmenách na našej webovej lokalite, ako sú vylepšenia alebo zmeny služby/produktu, ktoré môžu ovplyvniť našu službu;

Pomáha chrániť pred podvodmi a minimalizovať riziko.

Upozorňujeme, že informácie o identifikovateľných jednotlivcoch neprezrádzame žiadnym našim tretím stranám, ale príležitostne im môžeme poskytnúť súhrnné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

V rámci služieb, ktoré vám ponúkame, napríklad prostredníctvom našej webovej stránky, môžu byť informácie, ktoré nám poskytnete, prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), nie však uložené v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), keďže na poskytovanie využívame hostiteľov vzdialených serverov webových stránok. webovú stránku a niektoré aspekty našej služby, ktoré môžu byť založené mimo EHP, alebo používať servery so sídlom mimo EHP – to je vo všeobecnosti povaha údajov uložených v „Cloude“. K prenosu vašich osobných údajov môže dôjsť, ak sa ktorýkoľvek z našich serverov nachádza v krajine mimo EHP alebo sa jeden z našich poskytovateľov služieb nachádza v krajine mimo EHP. Ak týmto spôsobom prenášame alebo uchovávame vaše osobné údaje mimo EHP, podnikneme kroky s cieľom zabezpečiť, aby vaše práva na ochranu osobných údajov boli naďalej chránené, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a v súlade so zákonom o ochrane údajov z roku 1998 (2018). ). Ak používate našu službu, keď ste mimo EHP, vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo EHP, aby sme vám mohli poskytnúť tieto služby.

Bez vášho výslovného súhlasu nepoužívame a neprezrádzame citlivé osobné údaje ako je rasa, náboženstvo alebo politická orientácia.

V opačnom prípade budeme spracovávať, zverejňovať alebo zdieľať vaše osobné údaje iba vtedy, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek alebo právneho procesu podávaného nami alebo na webovej stránke.

Máte právo odmietnuť spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely tak, že nás kontaktujete na adrese info@bawso.org.uk

8. Bezpečnosť

Prenos informácií cez internet alebo e-mail nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov, kým ich prenášate na našu stránku; každý takýto prenos je na vaše vlastné riziko. Po prijatí vašich osobných údajov použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu.

Tam, kde sme vám dali (alebo kde ste si zvolili) heslo, aby ste mali prístup k určitým častiam našej stránky, zodpovedáte za uchovanie tohto hesla v tajnosti. Mali by ste si zvoliť heslo, ktoré nie je ľahké uhádnuť.

Na našich vyššie uvedených webových stránkach môžete nájsť odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto webové stránky by mali mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré by ste si mali skontrolovať. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich webové stránky alebo zásady, keďže nad nimi nemáme žiadnu kontrolu.

10. Cookies

Príležitostne môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači pre naše služby a poskytovať štatistické informácie o používaní našej webovej stránky našim inzerentom. Takéto informácie vás osobne neidentifikujú – ide o štatistické údaje o našich návštevníkoch a ich používaní našej stránky. Tieto štatistické údaje neidentifikujú žiadne osobné údaje. Podobne, ako je uvedené vyššie, môžeme zhromažďovať informácie o vašom všeobecnom používaní internetu pomocou súboru cookie. V prípade použitia sa tieto cookies stiahnu do vášho počítača automaticky. Tento súbor cookie je uložený na pevnom disku vášho počítača, pretože súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám zlepšovať našu webovú stránku a služby, ktoré vám poskytujeme. Všetky počítače majú možnosť odmietnuť súbory cookie. Môžete to urobiť aktiváciou nastavenia vo vašom prehliadači, ktoré vám umožňuje odmietnuť cookies. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookie, môže sa stať, že nebudete môcť pristupovať k určitým častiam našej webovej stránky.

11. Prístup k informáciám

Zákon o ochrane údajov z roku 2018 vám dáva právo na prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame. Toto právo si môžete uplatniť v súlade so Zákonom. Ak chcete dostávať podrobnosti, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie:

E-mail na adresu: dataprotection@bawso.org.uk
Tel : 02920644633
vedúci oddelenia zabezpečenia kvality a dodržiavania predpisov,
Jednotka 4, Sovereign Quay,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. Zmeny týchto Zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek aktualizovať, aby odrážali zmeny na vyššie uvedených webových stránkach a spätnú väzbu od zákazníkov. Pravidelne kontrolujte tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o našich aktuálnych zásadách ochrany osobných údajov