ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე

Მოხმარების პირობები

ვებსაიტის გამოყენების პირობები და კონფიდენციალურობა

ქვემოთ მოცემული „ჩვენ“ და „ჩვენი“ ეხება „ბავსოს“ და ნებისმიერ ჩვენს დასაქმებას ან ჩვენს სახელით მომუშავე ადამიანს.

ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი ხართ გამოიყენოთ გამოყენების პირობები და ჩვენი კონფიდენციალურობის განცხადება, რომელიც მოცემულია ქვემოთ.

Ვადები და პირობები

1. წვდომა ვებსაიტზე და შინაარსზე

ამ ვებსაიტზე მოწოდებული ინფორმაცია არავითარ შემთხვევაში არ არის მოწვევა ან რეკომენდაცია რაიმე პროდუქტის ან სერვისის შესაძენად და თქვენ უნდა მოიძიოთ შესაბამისი დამოუკიდებელი რჩევა.

ჩვენ შევეცდებით დავუშვათ უწყვეტი წვდომა ამ ვებსაიტზე, მაგრამ ამ ვებსაიტზე წვდომა ნებისმიერ დროს შეიძლება შეჩერდეს, შეიზღუდოს ან შეწყდეს.

ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას სხვა ვებსაიტების შინაარსზე, რომლებთანაც ამ ვებსაიტს აქვს ბმულები.

2. ინტელექტუალური საკუთრება

საავტორო უფლებები ამ ვებსაიტის შინაარსზე, დიზაინზე, ტექსტსა და გრაფიკაზე, მათი შერჩევა და მოწყობა გვეკუთვნის ჩვენ ან ასეთი ინფორმაციის მომწოდებლებს. ყველა უფლება დაცულია. არცერთი ამ მასალის გამრავლება ან გავრცელება არ შეიძლება ჩვენი წერილობითი ნებართვის გარეშე. თუმცა, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ან დაბეჭდოთ ერთი ეგზემპლარი თქვენი საკუთარი არაკომერციული ოფლაინ სანახავად.

ამ ვებსაიტზე აღნიშნული პროდუქტისა და კომპანიის სახელები შეიძლება იყოს მათი შესაბამისი მფლობელების სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები.

3. პასუხისმგებლობის გამორიცხვა

რამდენადაც ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით, ჩვენ უარს ვამბობთ ყველა გარანტიაზე და წარმოდგენაზე (მიუხედავად იმისა, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი) ამ ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის სიზუსტესთან დაკავშირებით. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ეს ვებსაიტი იქნება დეფექტების გარეშე და არც ვიღებ პასუხისმგებლობას შეცდომებზე ან გამოტოვებებზე.

ინტერნეტით მონაცემთა ელექტრონული გადაცემის ბუნებიდან და იმ მომხმარებლების რაოდენობის გამო, რომელთა მიერ მონაცემები განთავსებულია ამ ვებსაიტზე, ჩვენ შეიძლება გვქონდეს პასუხისმგებლობა ნებისმიერი დანაკარგის ან პრეტენზიის გამო, რომელიც წარმოიქმნება ამ ვებსაიტზე წვდომის შეუძლებლობის გამო. ამ ვებსაიტის გამოყენება ან ამ ვებსაიტის გამოყენებით გადაცემულ მონაცემებზე დაყრდნობა გამორიცხულია კანონით დაშვებული სრულად. არავითარ შემთხვევაში არ ვიქნებით პასუხისმგებელი მოგების, შემოსავლების, გუდვილის, შესაძლებლობის, ბიზნესის, მოსალოდნელი დანაზოგის ან სხვა რაიმე სახის რაიმე სახის არაპირდაპირი ან თანმიმდევრული ზარალისთვის, დელიქტური (მათ შორის დაუდევრობის) ან სხვაგვარად წარმოშობილი ამ ვებსაიტის გამოყენების შედეგად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი პასუხისმგებლობა კანონით არ არის გამორიცხული.

ჩვენ არ ვაძლევთ არანაირ გარანტიას, რომ ეს ვებსაიტი არ არის ვირუსებისგან ან რაიმე სხვა, რამაც შეიძლება საზიანო გავლენა მოახდინოს ნებისმიერ ტექნოლოგიაზე.

ყველა ხელმისაწვდომი ბმული მოწოდებულია ჩვენი მომხმარებლებისთვის მოხერხებულობისთვის. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი, არ ვატარებთ პასუხისმგებლობას და არ ვაკეთებთ წარმოდგენას მესამე მხარის რომელიმე ვებსაიტის მონახულებისას ნაპოვნი ან გამოყენებული შინაარსის/ინფორმაციის სიზუსტეს ან სხვა ასპექტთან დაკავშირებით. მესამე მხარის ვებსაიტზე ბმულის მიწოდება არ უნდა ჩაითვალოს ჩვენ მიერ რაიმე შინაარსის/ინფორმაციის, პროდუქტების/მომსახურების გამოხატულ ან ნაგულისხმევ მხარდაჭერად, რომელიც შეიძლება იყოს თქვენთვის ხელმისაწვდომი ან მესამე მხარის მეშვეობით.

5. მარეგულირებელი სამართალი

ეს წესები და პირობები რეგულირდება და უნდა იქნას გაგებული ინგლისური და უელსის კანონმდებლობის შესაბამისად. ნებისმიერი დავა ექვემდებარება ინგლისის და უელსის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.

ვებსაიტის კონფიდენციალურობის განცხადება ეს კონფიდენციალურობის განცხადება ვრცელდება Bawso-ს ვებსაიტ(ებ)ზე www.bawso.org.uk ჩვენ სერიოზულად ვუყურებთ პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობას. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოიცავს პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებას და სხვა გამოყენებას მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის 2016/679 და მონაცემთა დაცვის 2018 წლის კანონის შესაბამისად, რისთვისაც მონაცემთა მაკონტროლებელი არის Bawso. ამ ვებგვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და მის გამოყენებას თქვენთვის. ჩვენ ამ მიზნით დარეგისტრირებული ვართ ინფორმაციის კომისრის ოფისში.

6. ინფორმაციას ჩვენ ვაგროვებთ

ჩვენ შევაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს ჩვენს ზემოაღნიშნულ ვებსაიტ(ებ)ზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი პირდაპირ მოგვაწოდეთ თქვენ მიერ, მომხმარებლის მიერ და, შესაბამისად, თქვენ მიერ მოწოდებული თქვენი თანხმობით. ჩვენ ასევე ვიყენებთ ანალიტიკურ და სტატისტიკურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც მონიტორინგს უწევენ ჩვენს ვებსაიტზე თქვენი ვიზიტების დეტალებს და რესურსებს, რომლებზეც თქვენ გაქვთ წვდომა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ტრაფიკის, მდებარეობის მონაცემების, ბლოგებისა და სხვა საკომუნიკაციო მონაცემების ჩათვლით (მაგრამ ეს მონაცემები არ განსაზღვრავს თქვენს პირადად ).

თქვენი გადახდის ინფორმაცია (მაგ. საკრედიტო ბარათის დეტალები) მოწოდებული, თუ შემოწირულობას აკეთებთ ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, არ არის მიღებული ან შენახული ჩვენ მიერ. ეს ინფორმაცია უსაფრთხოდ და კონფიდენციალურად მუშავდება მესამე მხარის გადახდის პროცესორების მიერ, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ. ჩვენ არ გვექნება წვდომა ამ ინფორმაციაზე ნებისმიერ დროს. ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ჩვენს გადახდის პროცესორებს, მაგრამ მხოლოდ შესაბამისი გადახდის ტრანზაქციის შესრულების მიზნით. გადახდის ასეთ პროცესორებს ეკრძალებათ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება, გარდა იმისა, რომ მოგვაწოდონ ეს აუცილებელი გადახდის სერვისები და მათ მოეთხოვებათ თქვენი პერსონალური მონაცემებისა და გადახდის ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა.

7. თქვენი ინფორმაციის გამოყენება, შენახვა და გამჟღავნება

ჩვენ შეიძლება შევინახოთ და დავამუშავოთ ეს პერსონალური მონაცემები მონაცემთა დაცვის შესახებ 2018 წლის კანონის შესაბამისად, მაგრამ ჩვენ არ გადავცემთ, გავაზიარებთ, გავყიდით, ვაქირავებთ ან ვაქირავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მესამე პირებზე

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ და ვინახავთ თქვენთან დაკავშირებით, ძირითადად გამოიყენება იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ ჩვენი სერვისები. გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისთვის:

მოგაწოდოთ ჩვენგან მოთხოვნილი ინფორმაცია ჩვენს სერვისებთან დაკავშირებით. მოგაწოდოთ ინფორმაცია სხვა სერვისების შესახებ, რომლებიც, ჩვენი აზრით, შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო, სადაც თქვენ დაეთანხმეთ ასეთი ინფორმაციის მიღებას;

შევასრულოთ ჩვენი სახელშეკრულებო ვალდებულებები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

შეგატყობინოთ ჩვენი ვებსაიტის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, როგორიცაა გაუმჯობესებები ან სერვისის/პროდუქტის ცვლილებები, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ჩვენს სერვისზე;

ხელი შეუწყოს თაღლითობისგან დაცვას და რისკის მინიმუმამდე შემცირებას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვუმხელთ ინფორმაციას იდენტიფიცირებადი პირების შესახებ ჩვენს მესამე მხარეებს, მაგრამ ზოგჯერ შეგვიძლია მივაწოდოთ მათ საერთო სტატისტიკური ინფორმაცია ჩვენი ვიზიტორების შესახებ.

როგორც თქვენთვის შემოთავაზებული სერვისების ნაწილი, მაგალითად, ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით, შეიძლება გადავიდეს, მაგრამ არ იყოს შენახული ევროპის ეკონომიკური ზონის (EEA) მიღმა ქვეყნებში, რადგან ჩვენ ვიყენებთ დისტანციური ვებსაიტების სერვერის ჰოსტებს. ვებსაიტი და ჩვენი სერვისის ზოგიერთი ასპექტი, რომელიც შეიძლება დაფუძნებული იყოს EEA-ს ფარგლებს გარეთ, ან გამოიყენოს სერვერები, რომლებიც დაფუძნებულია EEA-ს ფარგლებს გარეთ – ეს არის ზოგადად „ღრუბელში“ შენახული მონაცემების ბუნება. თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა შეიძლება მოხდეს, თუ ჩვენი რომელიმე სერვერი მდებარეობს EEA-ს გარეთ არსებულ ქვეყანაში ან ჩვენი სერვისის ერთ-ერთი პროვაიდერი მდებარეობს EEA-ს გარეთ ქვეყანაში. თუ ჩვენ გადავცემთ ან ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს EEA-ს ფარგლებს გარეთ ამ გზით, ჩვენ მივიღებთ ზომებს იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებების დაცვა, როგორც ეს ასახულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში და მონაცემთა დაცვის აქტის 1998 წლის (2018) შესაბამისად. ). თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს სერვისს EEA-ს ფარგლებს გარეთ ყოფნის დროს, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს EEA-ს ფარგლებს გარეთ, რათა მოგაწოდოთ ეს სერვისები.

ჩვენ არ ვიყენებთ და არ ვამხელთ სენსიტიურ პერსონალურ მონაცემებს, როგორიცაა რასა, რელიგია ან პოლიტიკური კუთვნილება, თქვენი მკაფიო თანხმობის გარეშე.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ დავამუშავებთ, გავამჟღავნებთ ან გავაზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას კანონი მოითხოვს ან კეთილსინდისიერად გვჯერა, რომ ასეთი ქმედება აუცილებელია კანონის მოთხოვნების ან ჩვენ ან ვებსაიტზე მოწოდებული სამართლებრივი პროცესის შესასრულებლად.

თქვენ გაქვთ უფლება უარი თქვათ ჩვენი პერსონალური მონაცემების მარკეტინგული მიზნებისთვის დამუშავებაზე დაგვიკავშირდით info@bawso.org.uk

8. უსაფრთხოება

ინფორმაციის გადაცემა ინტერნეტით ან ელექტრონული ფოსტით არ არის სრულიად უსაფრთხო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ დავიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები, ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას მონაცემების უსაფრთხოების შესახებ, სანამ თქვენ მათ გადასცემთ ჩვენს საიტზე; ნებისმიერი ასეთი გადაცემა არის თქვენივე რისკის ქვეშ. მას შემდეგ რაც მივიღებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, ჩვენ გამოვიყენებთ მკაცრ პროცედურებსა და უსაფრთხოების ფუნქციებს, რათა თავიდან ავიცილოთ არაავტორიზებული წვდომა.

სადაც ჩვენ მოგეცით (ან სადაც თქვენ აირჩიეთ) პაროლი, რათა შეხვიდეთ ჩვენი საიტის გარკვეულ ნაწილებზე, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ამ პაროლის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე. თქვენ უნდა აირჩიოთ პაროლი, რომლის გამოცნობა ადვილი არ არის.

თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ბმულები მესამე მხარის ვებსაიტებზე ჩვენს ზემოთ მოცემულ ვებსაიტებზე. ამ ვებსაიტებს უნდა ჰქონდეთ საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც უნდა შეამოწმოთ. ჩვენ არ ვიღებთ რაიმე პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას მათ ვებსაიტებზე ან პოლიტიკაზე, რადგან ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი მათზე.

10. ნამცხვრები

ზოგჯერ, ჩვენ შეიძლება შევიკრიბოთ ინფორმაცია თქვენი კომპიუტერის შესახებ ჩვენი სერვისებისთვის და მივაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით ჩვენს რეკლამის განმთავსებლებს. ასეთი ინფორმაცია არ დაადგენს თქვენს პირად იდენტიფიკაციას - ეს არის სტატისტიკური მონაცემები ჩვენი ვიზიტორების შესახებ და მათ მიერ ჩვენი საიტის გამოყენების შესახებ. ეს სტატისტიკური მონაცემები არ ასახავს რაიმე პირად დეტალებს. ანალოგიურად, ზემოაღნიშნულის მსგავსად, ჩვენ შეიძლება შევიკრიბოთ ინფორმაცია თქვენი ზოგადი ინტერნეტის გამოყენების შესახებ ქუქი-ფაილის გამოყენებით. სადაც გამოიყენება, ეს ქუქიები ავტომატურად ჩამოიტვირთება თქვენს კომპიუტერში. ეს ქუქი ფაილი ინახება თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე, რადგან ქუქი ფაილები შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც გადადის თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე. ისინი გვეხმარებიან გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებგვერდი და სერვისი, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ. ყველა კომპიუტერს აქვს ქუქიების უარყოფის შესაძლებლობა. ეს შეიძლება გაკეთდეს თქვენი ბრაუზერის პარამეტრის გააქტიურებით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ უარყოთ ქუქი-ფაილები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ აირჩევთ ქუქიების უარყოფას, შესაძლოა ვერ შეხვიდეთ ჩვენი ვებსაიტის კონკრეტულ ნაწილებზე.

11. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

2018 წლის მონაცემთა დაცვის აქტი გაძლევთ უფლებას, მიიღოთ წვდომა თქვენს შესახებ არსებულ ინფორმაციაზე. ამ უფლების გამოყენება შეგიძლიათ კანონის შესაბამისად. თუ გსურთ მიიღოთ დეტალები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს თქვენს შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებით:

ელფოსტა: dataprotection@bawso.org.uk
ტელ: 02920644633
ხარისხის უზრუნველყოფისა და შესაბამისობის სამსახურის უფროსი,
განყოფილება 4, სუვერენული ქვაბი,
Havannah Street,
Cardiff,
CF10 5SF

12. ცვლილებები ამ პოლიტიკაში

ჩვენ შეგვიძლია განვაახლოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერ დროს, რათა აისახოს ცვლილებები ზემოთ მოცემულ ვებსაიტ(ებ)ში და მომხმარებელთა გამოხმაურება. გთხოვთ, რეგულარულად გადახედოთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რათა იყოთ ინფორმირებული ჩვენი მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ