Chọn ngôn ngữ của bạn

0800 7318147

Hỗ trợ các dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi bạo lực và bóc lột

Tại Bawso, chúng tôi cam kết cung cấp lời khuyên, dịch vụ và hỗ trợ cho các cộng đồng và cá nhân dân tộc thiểu số da đen ở Wales, những người bị ảnh hưởng bởi lạm dụng, bạo lực và bóc lột. Đội ngũ chuyên trách của chúng tôi đã hỗ trợ thiết thực và tinh thần cho các nạn nhân BME của lạm dụng gia đình, bạo lực tình dục, buôn người, cắt bộ phận sinh dục nữ và ép buộc kết hôn ở Wales trong hơn 25 năm qua.

Chúng tôi điều hành các chương trình góp phần ngăn chặn bạo lực và hỗ trợ hơn 7.000 người lớn và trẻ em mỗi năm. Chúng tôi cung cấp đường dây trợ giúp miễn phí 24 giờ, hỗ trợ can thiệp khủng hoảng, vận động và tư vấn, tiếp cận dịch vụ và trợ giúp theo luật định, tiếp cận cộng đồng và các dịch vụ dựa vào cộng đồng, chỗ ở an toàn tại nơi trú ẩn và nhà an toàn, và các chương trình trao quyền cho người sống sót.

Chúng tôi nâng cao nhận thức về tất cả các hình thức bạo lực đối với phụ nữ thông qua một loạt các sự kiện và chiến dịch. Chúng tôi cũng nỗ lực để thay đổi thái độ giữa các cộng đồng và hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của các nạn nhân BME.

Bạn cần giúp đỡ?

Chúng tôi làm việc 24 giờ một ngày 7 ngày một tuần.

đường dây trợ giúp 0800 731817

E-mail: helpline@bawso.org.uk