Làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2022

Bawso-Annual Report 2018-2019 Image

Báo cáo thường niên 2019

Bawso-Annual Report 2021 Image

Báo cáo thường niên năm 2021

Bawso Annual Report 2020 Image

Báo cáo thường niên năm 2020