दिनको 24 घण्टा, हप्ताको 7 दिन उपलब्ध

वार्षिक प्रतिवेदनहरू

2022 वार्षिक प्रतिवेदन

Bawso-Annual Report 2018-2019 Image

2019 वार्षिक प्रतिवेदन

Bawso-Annual Report 2021 Image

2021 वार्षिक प्रतिवेदन

Bawso Annual Report 2020 Image

2020 वार्षिक प्रतिवेदन