ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ

ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

Bawso-Annual Report 2018-2019 Image

2019 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

Bawso-Annual Report 2021 Image

2021 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

Bawso Annual Report 2020 Image

2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ