په ورځ کې 24 ساعته، په اونۍ کې 7 ورځې شتون لري

کلني راپورونه

د 2022 کلنی راپور

Bawso-Annual Report 2018-2019 Image

د 2019 کلنی راپور

Bawso-Annual Report 2021 Image

د 2021 کلنی راپور

Bawso Annual Report 2020 Image

د 2020 کلنی راپور