په ورځ کې 24 ساعته، په اونۍ کې 7 ورځې شتون لري

د مرستې ټیم

Bawso په ویلز کې تور او لږکیو ډلو ته د انګلستان او محلي ارګانونو څخه د مرستې اداره کولو او اداره کولو کې تخصص سره د تخصصي مرستې ټیم لري.

دا وړتیا په وروستیو کلونو کې د کامیک ریلیف لخوا چمتو شوي د نړیوال اکثریت فنډ مرستې برنامو په تحویل کې رامینځته شوې.

باوسو په ویلز کې د تور ډلو او د ټولنې مشرانو سره ژورې او اوږدې اړیکې لري. د باسو بورډ، کارمندان او رضاکاران د دې ټولنو څخه دي، او باوسو د مرستې رسولو، او په ویلز کې د کار کولو غوښتونکي دي د بسپنه ورکوونکو مالتړ او مشورې ورکولو لپاره هڅه او ازمول شوي ظرفیت لري. دا د کار په دې برخه کې لومړنۍ څیړنې ترسره کوي.