ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ

ਗ੍ਰਾਂਟ ਟੀਮ

ਬਾਵਸੋ ਕੋਲ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਟੀਮ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਮਿਕ ਰਿਲੀਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਬਹੁਮਤ ਫੰਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਵਸੋ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਬਾਵਸੋ ਬੋਰਡ, ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਵਸੋ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।