ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

บริการภาษา

การแปลและล่ามอย่างมืออาชีพ

Bawso มีบริการล่ามและการแปลโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนโครงการการทำงานทั่วเวลส์ ซึ่งให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกด้วยเช่นกัน

ซึ่งครอบคลุมกว่า 90 ภาษาด้วยล่ามและนักแปลที่คล่องแคล่วและได้รับการรับรองซึ่งมีทักษะในการให้บริการแก่ผู้ที่อ่อนแอและมืออาชีพด้านการสนับสนุน ให้บริการด้วยตนเอง ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์

หากต้องการติดต่อและจองล่าม โทร 02920 644633.

ล่ามของ Bawso สามารถใช้ภาษาต่อไปนี้ได้อย่างคล่องแคล่ว:

 • แอลเบเนีย
 • เบอร์เบอร์แอลจีเรีย
 • อัมฮาริก
 • ภาษาอาหรับ
 • อารบิก (5 ภาษา)
 • อารบิก (คลาสสิก)
 • อาหรับ (ซูดาน)
 • อาหรับ (เยเมน)
 • อาซาริ
 • เบงกาลี
 • เบงกาลี (Sylheti)
 • บอสเนีย
 • บัลแกเรีย
 • กวางตุ้ง
 • ชาวจีน
 • คลีโอโล
 • โครเอเชีย
 • เช็ก
 • ดาริ
 • ฟาร์ซิ
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ฝรั่งเศส (เบลเยียม)
 • จอร์เจียน
 • กรีก
 • กูเจราติ
 • แคะ
 • ฮิดดา
 • ภาษาฮินดี
 • Hindko
 • ฮกเกี้ยน
 • ฮังการี
 • ชาวอินโดนีเซีย
 • ภาษาอิตาลี
 • คานาดา
 • Kikongo
 • กินยารวันดา
 • เคิร์ด
 • เคิร์ด (โซรานี)
 • ลัตเวีย
 • ลิงกะลา
 • ลิทัวเนีย
 • มาเลย์
 • แมนดาริน
 • มันดิงก้า
 • มราฐี
 • บันทึก
 • เนปาล
 • โอโรโม
 • ขัด
 • โปรตุเกส
 • โพธวารี
 • ปัญจาบ
 • Pushto
 • ภาษาโรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • ซาลิเซียน
 • เซอร์เบีย
 • โชนา
 • สินธิ
 • สิงหล
 • สโลวัก
 • สโลวาเกีย
 • โซมาเลีย
 • สเปน
 • ภาษาสวาฮิลี
 • ชาวไต้หวัน
 • ทาจิกิ
 • ภาษาทมิฬ
 • เทเลกู
 • ไทย
 • กริญญา
 • ภาษาตุรกี
 • ตุรกี (อิรัก)
 • ยูเครน
 • ภาษาอูรดู
 • ภาษาเวียดนาม
 • เวลส์
 • วอลลอฟ
 • โยรูบา