Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

Grymuso Merched

Mae'r prosiect hwn yn helpu i wella canlyniadau a rhagolygon cyflogaeth ar gyfer unigolion a grwpiau di-waith hirdymor sy'n wynebu'r rhwystrau mwyaf cymhleth ac anhydrin i waith. Mae’r prosiect yn helpu unigolion i gael mynediad at gyfleoedd a/neu ailintegreiddio i’r farchnad lafur.   

Mae’r prosiect yn gweithio gyda phobl BME sy’n ddioddefwyr neu mewn perygl o gam-drin domestig trwy ddarparu’r cymorth canlynol: 

 • Nodi rhwystrau ieithyddol a diwylliannol i atal cam-drin o fewn eu teuluoedd yn y dyfodol  
 • Gwneud cais newydd i Gredyd Cynhwysol lle nad ydynt eisoes yn ei dderbyn neu roi gwybod am newid mewn amgylchiadau ar gyfer costau tai  
 • Cynnal adolygiad budd-dal i sicrhau hawl llawn  
 • Sgiliau cyllidebu  
 • Eu galluogi i ddeall sut i geisio cymorth yn y dyfodol a chyfleoedd i fyw'n annibynnol  
 • Datblygu hyder ac ymddiriedaeth mewn sefydliadau partner  
 • Darparu cymorth wedi’i deilwra i adlewyrchu eu hanghenion iaith, a meithrin cymhelliant a hyder  
 • Eu cefnogi i ddeall a mynd i'r afael â rhwystrau canfyddedig i ddysgu, gwirfoddoli a chyflogaeth
 • Eu cefnogi i adnabod sgiliau presennol / trosglwyddadwy  
 • Eu cefnogi i ddatblygu perthynas waith agos gyda hyfforddwyr gwaith DWP  
 • Cefnogaeth ymarferol i oresgyn rhwystrau personol  
 • Datblygu cynllun gweithredu sy'n edrych ar addysg a hyfforddiant i symud yn nes at waith neu i mewn i waith 
 • Codi ymwybyddiaeth o'r gofal plant sydd ar gael i gefnogi addysg, hyfforddiant a gwaith  
© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590