Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

Hyfforddiant

Er mwyn lleihau’r rhwystrau y mae dioddefwyr BME yn eu hwynebu wrth gael mynediad at ddarpariaeth statudol rydym yn hyfforddi ymarferwyr ar anghenion a phrofiadau menywod BME, ac rydym yn gweithio gyda chymunedau BME yng Nghymru i herio arferion traddodiadol niweidiol a newid yr agweddau sy’n caniatáu i gam-drin barhau a mynd heb ei adrodd. 

Mae pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig yn aml yn adrodd diffyg dealltwriaeth o'u hanghenion gan wasanaethau statudol a gwirfoddol. Maent hefyd yn profi rhagfarn ac agweddau beirniadol. Ar yr un pryd, mae gweithwyr proffesiynol yn dweud wrthym fod angen iddynt ddeall anghenion penodol cleientiaid BME a chael offer priodol i'w cefnogi. 

Mae sylfaen staffio amrywiol Bawso yn adnodd, nid yn unig o ran darparu pwyntiau cyffredin ac uniaethu â defnyddwyr gwasanaeth ond hefyd o ran yr ystod eang o wybodaeth a rennir rhwng cydweithwyr o gefndiroedd ethnig, crefyddol a phroffesiynol gwahanol. Mae llawer o gyflogeion wedi datblygu sylfaen sgiliau eang ac mae ganddynt gymwyseddau diwylliannol lluosog.

Mae ein Staff a’n Goroeswyr wedi darparu sesiynau hyfforddi i weithwyr proffesiynol bob blwyddyn gan gynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd, Addysg, Gwasanaeth Tân ac Achub, yr Heddlu, Digartrefedd, sefydliadau trydydd sector ers dros 25 mlynedd.

Rydym yn darparu hyfforddiant ar:

  • Cam-drin Domestig o Safbwynt BME
  • Triawd Gwenwynig
  • Cam-drin ar Sail Anrhydedd
  • Priodas dan Orfod
  • Llurguniad Organau Rhywiol Merched
  • Amrywiaeth Ddiwylliannol
  • Arferion Diwylliannol Niweidiol
  • Caethwasiaeth Fodern Masnachu Pobl
  • Dim Hawl i Arian Cyhoeddus

Cysylltwch â ni

© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590