Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

Llochesau a Tai Diogel

Mae Bawso yn darparu llety lloches pwrpasol i fenywod a phlant BME sy’n ffoi rhag Cam-drin Domestig a mathau eraill o Drais yn Erbyn Menywod.

Ar hyn o bryd mae Bawso yn rhedeg 5 lloches bwrpasol a 2 dŷ diogel ledled Cymru. Ariennir y ddarpariaeth hon gan y Grant Cynnal Tai. Mae ein Llochesi a’n tai diogel yn darparu gofod diogel i ddefnyddwyr gwasanaeth adlewyrchu a gwneud penderfyniadau am eu dyfodol. Mae gan bob defnyddiwr gwasanaeth weithiwr allweddol i weithio'n agos gyda nhw i ddiwallu eu hanghenion cymorth cytûn. Mae'r llochesau arbenigol yn ystyried anghenion diwylliannol, crefyddol ac ieithyddol.

Mae ein cymorth seiliedig ar lety yn cynnwys y canlynol:

 • Darparu ystafell weddi / dawel i ddefnyddwyr gwasanaeth ymarfer eu crefydd / cred
 • Cegin ar wahân ar gyfer anghenion dietegol amrywiol hy Halal, Kosha, Llysieuol, Fegan 
 • Cefnogaeth a chymorth unigol seiliedig ar anghenion gyda:
 • Asesu risg, rheoli risg a diogelu
 • Cynyddu incwm, cael mynediad at fudd-daliadau a delio â dyledion
 • Y system cyfiawnder troseddol, ysgariad a chael gwaharddebau sifil
 • Mewnfudo, cyswllt plant a materion cyfreithiol eraill
 • Cyrchu gwasanaethau iechyd
 • Llety symud ymlaen a chymorth adsefydlu
 • Cyfleoedd hyfforddi datblygiad personol
 • Cwnsela, sesiynau grŵp therapiwtig
 • Cael mynediad i sesiynau ymwybyddiaeth cam-drin domestig gyda'r nod yn y pen draw o atal ail-erledigaeth
© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590