Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

IRIS

Mae IRIS (Adnabod ac Atgyfeirio i Wella Diogelwch) yn rhaglen hyfforddi, cefnogi ac atgyfeirio Trais a Cham-drin Domestig (DVA) cyffredinol sy’n cynnwys pob practis yng Nghaerdydd a’r Fro..

Mae prosiect IRIS Bawso yn sicrhau bod ymarferwyr gofal sylfaenol yng Nghaerdydd a’r Fro yn gallu ymateb yn effeithiol i drais a cham-drin domestig a bod yn ymwybodol bod cymorth arbenigol ar gael i gleifion. Mae Addysgwyr Eiriolwyr (AE's) arbenigol y rhaglen yn gweithio gyda'r arweinydd clinigol i hyfforddi staff clinigol ac anghlinigol ynghylch trais a cham-drin domestig yng Nghaerdydd a'r Fro. Mae'r AE's yn bwynt cyswllt ar gyfer menywod y mae staff practisau wedi'u nodi i gael eu heffeithio gan gam-drin domestig neu drais arall.

Mae’r Prosiect IRIS yn cefnogi menywod 16 oed a hŷn yn bennaf sy’n profi trais a cham-drin domestig gan bartner presennol, cyn bartner neu oedolyn sy’n aelod o’r teulu. Fodd bynnag, mae IRIS Bawso hefyd yn cydnabod y gall cam-drin ddigwydd i unrhyw un waeth beth fo'u hoedran, rhyw, ethnigrwydd neu gyfeiriadedd rhywiol a bydd y rhaglen yn cynnal cymorth cychwynnol a diogelu i oroeswyr trais a cham-drin domestig gwrywaidd, a goroeswyr mewn perthnasoedd LHDT.

Ar ôl atgyfeirio, bydd yr AE yn cynnal asesiad risg ac yn rhoi cynlluniau diogelwch ar waith. Bydd y dioddefwr yn cael cymorth emosiynol ac ymarferol yn unol â'i anghenion cymorth. Gallai’r cymorth hwn gynnwys mynediad at wasanaethau cwnsela, cyngor cyfreithiol, delio â materion dyled a budd-daliadau, mynediad i lety diogel, datrys problemau tai a darparu mynediad at raglenni hyfforddi. Bydd ganddynt fynediad at wasanaethau cymorth eraill Bawso a rhaglenni datblygiad personol gan gynnwys Pecyn Cymorth Adferiad, Sesiynau Iechyd a Lles Adfer Trawma, ac Ymwybyddiaeth o Gam-drin Domestig sy'n mynd i'r afael ag effeithiau emosiynol cam-drin domestig. Mae'r cymorth hwn yn rhoi'r offer a'r strategaethau sydd eu hangen arnynt i gadw eu hunain yn ddiogel a chymryd rheolaeth o'u bywydau.

Bydd yr AE yn gweithio'n agos gyda darparwyr cymorth arbenigol eraill a lle bo angen bydd yn gwneud atgyfeiriadau i wasanaethau eraill megis Diogelu Plant ac Oedolion, MARAC ac Opsiynau Tai.

Mae practisau sydd wedi'u hyfforddi gan IRIS yn 'ymwybodol o gam-drin domestig' ac yn lle diogel i ddatgelu cam-drin a chael cymorth. I gael rhagor o wybodaeth am IRIS cysylltwch â ni ar IRIS@bawso.org.uk

© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590