Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

Cefnogaeth Symudol

Mae hwn yn brosiect cymunedol sy’n darparu cymorth sy’n ymwneud â thai i fenywod a’u teuluoedd sydd mewn perygl o ddioddef cam-drin domestig neu sy’n profi cam-drin domestig.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau perthnasol eraill i gynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth i gynnal eu tenantiaethau a'u galluogi i gymryd rheolaeth o'u bywydau. Darperir cymorth drwy'r system o asesu anghenion, cynllunio cymorth ac adolygiadau.

Mae ein defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu cefnogi i fyw'n annibynnol, yn ddiogel ac yn bwrpasol yn eu cymunedau gyda chyfleoedd i adeiladu gwytnwch a mecanweithiau ymdopi ar gyfer eu dyfodol.

Darperir y gwasanaeth hwn ar draws Caerdydd, Casnewydd, Abertawe, Merthyr Tudful a Wrecsam.

Rydym yn darparu cefnogaeth a chymorth unigol seiliedig ar anghenion: 

  • Gydag asesu risg, rheoli risg a diogelu 
  • Sicrhau a chynnal tenantiaethau, cynyddu incwm a delio â dyledion  
  • Delio â mewnfudo, cyswllt â phlant a materion cyfreithiol eraill 
  • I gael mynediad i wasanaethau iechyd 
  • I gael mynediad at gyfleoedd hyfforddi datblygiad personol 
  • I gael mynediad at sesiynau grŵp cwnsela a therapiwtig
  • Cael mynediad i sesiynau ymwybyddiaeth cam-drin domestig gyda'r nod yn y pen draw o atal ail-erledigaeth 

RISE

Mae hwn yn brosiect partneriaeth rhwng Cymorth i Fenywod Caerdydd, Bawso a Llamau. Mae’r prosiect hwn yn darparu un porth i holl ddioddefwyr Cam-drin Domestig yng Nghaerdydd. Mae Bawso yn darparu llety a chefnogaeth yn y gymuned i bob menyw BME sy'n dioddef Cam-drin Domestig. 

© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590