Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

FGM / Priodas dan Orfod / HBA

Mae hwn yn brosiect cymunedol sy’n darparu cymorth i ddioddefwyr BME sy’n cael eu bygwth gan neu mewn perygl o gam-drin domestig, priodasau dan orfod, trais ar sail anrhydedd ac FGM. Ariennir y prosiect gan y CHTh a Thimau Rhanbarthol VAWDASV ac mae ar gael yn ardaloedd De Cymru, Cwm Taf, Gwent a Dyfed Powys. 

Mae’r prosiect yn mynd i’r afael â diogelwch ar gyfer yr unigolyn a’i deulu, yn delio â materion tai, mynediad i fudd-daliadau, materion mewnfudo, yr hawl i breswylio a chefnogaeth gyda’r prawf preswylio arferol. Mae'n cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i fynd i'r afael â'u problemau dyled, ôl-ddyledion, mynediad at gymorth cyfreithiol a hyfforddiant datblygiad personol. Darperir cymorth iaith i'r rhai nad ydynt yn gallu cyfathrebu yn Saesneg.  

Mae'r prosiect yn grymuso ac yn galluogi dioddefwyr i allu gwneud dewisiadau yn y dyfodol. Mae hefyd yn cefnogi’r dioddefwyr hynny o gam-drin domestig neu drais yn erbyn menywod nad ydynt am symud i loches am wahanol resymau ac sy’n dymuno aros mewn cartrefi eraill, drwy sicrhau bod cynlluniau diogelwch priodol ar waith. Mae'r cymorth yn cynnwys asesiadau risg effeithiol a chynlluniau rheoli, caledu targedau a chydweithio ag IDVA y Llys i gychwyn achosion cyfiawnder troseddol a sifil os oes angen.    

Mae diffyg dealltwriaeth gwasanaethau cyhoeddus o faterion BME yn aml yn atal defnyddwyr gwasanaeth rhag cael mynediad at gymorth priodol mewn pryd. Mae gweithwyr cymorth Bawso yn gwneud gwaith ataliol trwy godi ymwybyddiaeth gyda gweithwyr proffesiynol eraill a darparwyr gwasanaeth am gam-drin domestig o safbwyntiau BME. Maent hefyd yn helpu dioddefwyr BME i gael mynediad at wasanaethau cymorth perthnasol yn eu hardal, yn ogystal â darparu gwybodaeth am fyw ym Mhrydain a’u harferion diwylliannol eu hunain, yn enwedig ynghylch amddiffyn plant, priodas dan orfod a gweithredoedd a gorchmynion FGM.  

© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590