Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

Eiriolaeth Gymunedol

Mae’r prosiect hwn yn diwallu anghenion menywod BME sy’n byw yng Nghymru sy’n ddioddefwyr pob math o gam-drin a thrais ac yn wynebu’r heriau ychwanegol ac eithriadol sy’n deillio o’r pandemig COVID-19 a’r ‘cloi i lawr’. Ariennir y Prosiect Cymru Gyfan hwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. 

Yn y gorffennol mae menywod BME sy’n ddioddefwyr cam-drin a thrais wedi defnyddio’r ychydig gyfleoedd sy’n bodoli i siarad â’i gilydd a chefnogi ei gilydd ac i geisio cymorth. Mae teithiau i ac o'r ysgol, ymweliadau â chlinigau iechyd a meddygon teulu ac â'r siopau bob amser wedi bod yn adegau pwysig i gael gwybodaeth, cyngor a sicrwydd gan aelodau cydymdeimladol o'r teulu, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol. Gallai athrawon, ymwelwyr iechyd, a staff meddygol sy'n dod i gysylltiad â dioddefwyr wneud atgyfeiriad pe baent yn nodi'r posibilrwydd o gam-drin.  

Mae datgelu cam-drin bob amser wedi bod yn anodd iawn i fenywod BME a dim ond ar lafar gwlad y caiff ei drafod a'i gadarnhau gydag unigolion y gellir ymddiried ynddynt. Anaml y caiff datgeliad ei ysgrifennu neu ei wneud ar-lein neu drwy gyfryngau cymdeithasol neu drwy ddefnyddio cyfrifiadur neu ffôn clyfar. Pan fydd dioddefwr yn ffonio Llinell Gymorth 24 awr Bawso mae’n cymryd amser ac yn aml nifer o alwadau i sefydlu perthynas â gweithiwr Bawso o’r un gymuned BME sy’n siarad yr un iaith, i alluogi datgeliad gael ei wneud ac i atgyfeiriad gael ei wneud. actifadu.   

Bydd eiriolwyr cymunedol yn ymgymryd â nifer o dasgau. Byddant yn: 

  • Gweithio gydag arweinwyr cymunedol BME, grwpiau, rhwydweithiau ac actifyddion i nodi dioddefwyr VAWDASV
  • Gwneud cysylltiadau diogel gyda dioddefwyr i’w galluogi i dderbyn cefnogaeth ac arweiniad a darparu ymyrraeth mewn argyfwng os oes angen
  • Ymateb i hunan-atgyfeiriadau ac atgyfeiriadau gan ffrindiau neu deulu a gwasanaethau cymorth lleol
  • Gweithio gyda dioddefwyr i’w helpu i ennill y sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio ffonau clyfar a llwyfannau ar-lein i gynnal cyfathrebiadau â Bawso a chael mynediad at wybodaeth a gwasanaethau
  • Sefydlu a datblygu perthnasoedd gwaith cydweithredol agos gyda grwpiau cymunedol BME lleol sy'n gweithio gyda'r ifanc, yr henoed a rhannau eraill o'r gymuned
  • Cychwyn a chyfrannu at drafodaethau grŵp a deialogau o fewn cymunedau BME ar drais yn erbyn menywod a natur ac argaeledd gwasanaethau Bawso
  • Nodi a defnyddio patrymau lleol o gyfathrebu cymunedol i godi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod a gwasanaethau Bawso
© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590