Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

Strategaeth VAWDASV

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ei hail Strategaeth Genedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV). Mae'n cwmpasu'r cyfnod hyd at ddiwedd y weinyddiaeth bresennol yn 2026. Fe'i nodir gan ymrwymiad i fynd i'r afael ag achos yn ogystal ag effaith.

Mae’r strategaeth hon yn gyfle i Lywodraeth Cymru a’i phartneriaid yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector gymryd camau i fynd i’r afael â thrais ymhlith dynion, anghydraddoldeb rhwng y rhywiau ac anffyddlondeb yn uniongyrchol.

Mae’r gwaith o gyflawni’r strategaeth VAWDASV yn cael ei oruchwylio gan y Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol newydd, gyda phartneriaid ledled Cymru yn rhannu perchnogaeth o’r camau gweithredu. Mae’r strategaeth yn ceisio rhoi terfyn ar VAWDASV drwy ddefnyddio dull aml-asiantaeth ac amlddisgyblaethol, gydag asiantaethau ledled Cymru i gyd yn cydweithio.

Mae'r strategaeth yn nodi eu gweledigaeth i wneud Cymru y lle mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn fenyw.

Mae’r Strategaeth ar gael yn:

https:///llyw.cymru/strategaeth-trais-yn-erbyn-merched-domestig-a-thrais-rywiol-2022-2026

Datganiad Ysgrifenedig:

Cyhoeddi Strategaeth Genedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2022-2026 (24 Mai 2022)

© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590