Dewiswch eich Iaith

0800 7318147

Trais ar sail rhywedd (GBV)

Kenya - Affrica

O dan raglen Cymru o Blaid Affrica, rydym yn gweithio gydag Asiantaeth datblygu Christian Partners (CPDA) yn Kenya i feithrin gallu merched sydd wedi rhoi’r gorau i’r ysgol oherwydd beichiogrwydd. Mae’r prosiect hwn yn galluogi merched i ddysgu sgiliau newydd y gallant eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth yn eu cymunedau eu hunain am drais ar sail rhywedd. Mae hyn yn cynnwys celfyddydau perfformio a defnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Mae ein partneriaid yn creu ymwybyddiaeth mewn 10 ysgol ac yn hyfforddi eiriolwyr ifanc gan gynnwys bechgyn i sefyll yn erbyn trais ar sail rhywedd. Maent wedi cyrraedd dros 500 o ferched ag addysg ar drais ar sail rhywedd ac wedi graddio 100 o fenywod ifanc sydd wedi rhoi’r gorau i’r ysgol oherwydd beichiogrwydd cynnar.

Mae partneriaid lleol eraill yn cynnwys canolfan Gyfiawnder Uzalendo sydd wedi cael eu hyfforddi gan CPDA i nodi dioddefwyr trais. Mae gan y ganolfan fandad cyfreithiol i ymchwilio i achosion o drais ar sail rhywedd a chasglu tystiolaeth ddigonol a all gynorthwyo'r erlyniad wrth gyflwyno achosion i'r llysoedd. Mae gan y ganolfan gyfreithiwr sy'n darparu gwasanaethau probono i ddioddefwyr trais. Yn ystod ail gam gweithredu'r prosiect Cymru o Blaid Affrica, llwyddodd CPDA gyda chefnogaeth y merched ar y prosiect a'r gymuned, i nodi 6 achos. Ymchwiliwyd i dri achos gan y ganolfan gyfiawnder a chafodd materion eu datrys tra bod 3 yn dal i aros am dystiolaeth gynhwysfawr. O'r achosion a gafodd eu datrys, cafodd ewythr oedd wedi treisio merch ifanc ei arestio gan yr heddlu a'i gyflwyno yn y llys.

Mae CPDA hefyd wedi hyfforddi 10 o weithwyr iechyd cymunedol gwirfoddol i nodi merched sydd mewn perygl o drais, dioddefwyr trais a'u cyfeirio at wasanaethau priodol gan gynnwys i swyddfeydd CPDA.

O fewn yr 8 mis y mae'r prosiect wedi bod yn rhedeg, mae CPDA wedi derbyn 6 achos o drais sy'n cynnwys treisio, beichiogrwydd trwy losgach a thrais ar blant dan oed. Mae pob achos wedi'i ddewis gan y ganolfan gyfiawnder ac mae 3 o'r merched wedi cyrchu cyfiawnder tra bod 3 achos yn dal i gael eu hymchwilio.

© Bawso 2022 | Rhif y Comisiwn Elusennau: 1084854 | Rhif y Cwmni: 03152590