Изберете своя език

0800 7318147

Принудителна миграция и сексуално и основано на пола насилие

Констатации от проекта Sereda в Уелс.

Проектът SEREDA се стреми да разбере естеството и честотата на СГН, които изпитват принудени мигранти, пребиваващи в страните на убежище. Техният доклад очертава констатациите от интервюта на SEREDA в Уелс, фокусирани върху политическия контекст на Уелс и как преживелите СГН могат да бъдат по-добре защитени и подкрепени в този контекст.

© Bawso 2022 | Комисия за благотворителност №: 1084854 | Фирмен номер: 03152590