На разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Кратко облекчение за жертвите на домашно насилие не е достатъчно. 

Приветстваме съобщението, направено от Министерството на вътрешните работи на 16ти Февруари 2024 г. относно новите промени, които засягат жертвите на домашно насилие в Обединеното кралство. Концесията за мигранти, жертви на домашно насилие (MVDAC), известна преди като концесия за бедни домашно насилие (DDVC), претърпя промени, които предоставят временно облекчение за жертви на домашно насилие, които са партньори на работник мигрант, студент или завършил образованието си в Обединеното кралство. Жертвите ще могат да кандидатстват за прибягване до публични средства за подкрепа за живот независим от насилника в продължение на три месеца. Новите промени са само временна мярка, която предоставя възможност за жертвите и техните деца да се измъкнат от насилника. След изтичане на 3 месеца жертвите ще трябва да потърсят други имиграционни маршрути за повече подкрепа, които не са гарантирани, тъй като не всеки кандидат отговаря на условията. Друг вариант според новите промени е жертвите да се върнат в страните си на произход, което ги излага на повишен риск да попаднат отново в ръцете на насилниците си. 

Жертвата също така е изправена пред риска да остане бездомна и да попадне в ръцете на банди за трафик, които преследват уязвими жертви.  

Нашата позиция като организация е правителството на Обединеното кралство да стандартизира законодателството за подкрепа на жени, жертви на насилие, и да позволи на всички жертви достъп до публични средства, независимо от техния имиграционен статус. Обединеното кралство е страна по международни договори, които предвиждат защита на жените, но правителството продължава да нарушава тези договори, като приема закони, които превръщат Обединеното кралство във враждебна среда за жертвите да търсят защита и подкрепа.  

Призоваваме правителството на Обединеното кралство да преразгледа решението си. 

За подробности относно новите промени вижте връзката по-долу: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65cb36b273806a000cec772c/MVDAC_160224.pdf

Дял: